34 233 Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 161

Ontvangen 17 december 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt aan artikel 13a een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. De zorgverzekeraar wijst de verzekerde bij de aanvraag op het recht op cliëntondersteuning, bedoeld in artikel 2.2.4, eerste lid, onder a, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Toelichting

Indiener acht het van belang dat verzekerden actief worden gewezen op het recht op (onafhankelijke) cliëntondersteuning. Met dit amendement wordt dat in het onderliggende wetsvoorstel vastgelegd doordat de zorgverzekeraar een actieve informatieplicht krijgt de verzekerde te wijzen op het recht op (onafhankelijke) cliëntondersteuning, zoals ook beoogd in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Bergkamp


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de toelichting.

Naar boven