Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534191 nr. 5

34 191 Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Veegwet VWS 2015)

Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 7 mei 2015

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In het opschrift wordt voor het woord «herstellen» ingevoegd: te.

B

In artikel III, onderdeel I, wordt «artikel 7.4.1, derde lid» vervangen door: artikel 7.4.3.

C

Artikel IX, onderdeel P, komt te luiden:

P

Artikel 11.2.14, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b vervalt: heeft verleend.

2. In onderdeel c vervalt de komma aan het slot.

3. In onderdeel d wordt «Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering,» vervangen door: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;.

D

In artikel XX wordt in het vierde lid van artikel 57 van de Algemene nabestaandenwet «het ouderdomspensioen» vervangen door: de uitkering.

E

In artikel XXIV wordt in het vierde lid van artikel 39 van de Werkloosheidswet «het ouderdomspensioen» vervangen door: de uitkering.

F

In artikel XXV wordt in het vierde lid van artikel 57 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen «het ouderdomspensioen» vervangen door: de arbeidsongeschiktheidsuitkering.

G

In artikel XXVII wordt in het vierde lid van artikel 54 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering «het ouderdomspensioen» vervangen door: de arbeidsongeschiktheidsuitkering.

H

In artikel XXVIII wordt in het vierde lid van artikel 2.55 onderscheidenlijk artikel 3.47 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten «het ouderdomspensioen» vervangen door «de inkomensvoorziening» onderscheidenlijk: de arbeidsongeschiktheidsuitkering.

I

In artikel XXIX wordt in het vierde lid van artikel 30 van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen «het ouderdomspensioen» vervangen door: de uitkering.

J

In artikel XXX wordt in het vierde lid van artikel 71 van de Wet arbeid en inkomen naar arbeidsvermogen «het ouderdomspensioen» vervangen door: de uitkering.

K

In artikel XXXI wordt in het vierde lid van artikel 40 van de Ziektewet «het ouderdomspensioen» vervangen door: het ziekengeld.

Toelichting

Met deze nota van wijziging worden enige tekstuele onvolkomenheden weggenomen. Daarbij gaat het om een misslag in het opschrift van het wetsvoorstel, het verbeteren van een verkeerde verwijzing in artikel 7.4.4, vierde lid, van de Jeugdwet, een correctie van een onjuiste formulering in artikel 11.2.14 van de Wet langdurige zorg en de vervanging in de wijziging van enige socialezekerheidswetten van de ten onrechte gebruikte aanduiding ouderdomspensioen door de juiste aanduiding, te weten: (arbeidsongeschiktheids)uitkering of ziekengeld.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers