Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-VI nr. AD

34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

AD VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 2 juni 2015

In haar vergadering van 19 mei jl. heeft de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie1 kennisgenomen van de brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 1 mei jl.2, waarin hij laat weten dat de Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel niet kan voldoen aan het verzoek om de tussenrapportage enigszins vervroegd uit te brengen, welk verzoek de commissie voor Veiligheid en Justitie bij brief van 25 februari jl.3 deed.

Naar aanleiding hiervan heeft de commissie de Staatssecretaris op 21 mei 2015 een brief gestuurd.

De Staatssecretaris heeft op 1 juni 2015 gereageerd.

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, Van Dooren

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Den Haag, 21 mei 2015

In haar vergadering van 19 mei jl. heeft de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie kennisgenomen van uw brief van 1 mei jl.4, waarin u laat weten dat de Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel niet kan voldoen aan het verzoek om de tussenrapportage enigszins vervroegd uit te brengen, welk verzoek de commissie voor Veiligheid en Justitie bij brief van 25 februari jl.5 deed. De onderzoekscommissie licht dit toe onder vermelding van een aantal activiteiten dat nog gepland stond of staat en waarvan de opbrengst bij de tussenrapportage betrokken wordt.

Artikel 4 van de instellingsregeling6 bepaalt dat de onderzoekscommissie uiterlijk 1 juni 2015 een tussenstand uitbrengt ten aanzien van de aanbevelingen voor vernieuwing van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. De commissie voor Veiligheid en Justitie gaat er voorshands van uit dat die datum gehaald gaat worden. Zou dat onverhoopt niet zo zijn, dan wenst zij per ommegaande te vernemen op welke termijn zij de tussenrapportage dan wel tegemoet kan zijn.

Voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, A.W. Duthler

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juni 2015

Bij brief van 21 mei 2015 heeft de commissie voor Veiligheid en Justitie mij laten weten dat zij er voorshands van uitgaat dat de commissie onderzoek kostenstijging gesubsidieerde rechtsbijstand haar tussenrapportage uitbrengt uiterlijk 1 juni 2015. Daarbij heeft de commissie voor Veiligheid en Justitie gevraagd op welke termijn zij de tussenrapportage tegemoet kan zien, mocht deze niet uiterlijk 1 juni 2015 worden uitgebracht.

Ik heb de tussenstand7 van de onderzoekscommissie nog niet ontvangen. Mijn verwachting is dat deze in de loop van deze week aan mij wordt aangeboden. Na ontvangst zal ik de tussenstand zo spoedig mogelijk aan uw Kamer en aan de Tweede Kamer verstrekken.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff


X Noot
1

Samenstelling:

Holdijk (SGP), Kneppers-Heijnert (VVD), Kox (SP), Engels (D66), Franken (CDA), Thissen (GL), Nagel (50PLUS), Ruers (SP), Van Bijsterveld (CDA) (vice-voorzitter), Duthler (VVD) (voorzitter), Koffeman (PvdD), Kuiper (CU), Quik-Schuijt (SP), Strik (GL), De Vries (PvdA), Knip (VVD), Hoekstra (CDA), Lokin-Sassen (CDA), Scholten (D66), Schouwenaar (VVD), De Boer (GL), De Lange (Fractie De Lange), Ter Horst (PvdA), Beuving (PvdA), Koole (PvdA), Schrijver (PvdA), Reynaers (PVV), Popken (PVV), Frijters-Klijnen (PVV), Swagerman (VVD)

X Noot
2

Kamerstukken I 2014–2015, 34 000 VI, AB.

X Noot
3

Kamerstukken I 2014–2015, 34 000 VI, Z.

X Noot
4

Kamerstukken I 2014–2015, 34 000 VI, AB.

X Noot
5

Kamerstukken I 2014–2015, 34 000 VI, Z.

X Noot
6

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 13 februari 2015, nr. 616510, houdende instelling van de Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel, Stcrt. 2015, 4919.

X Noot
7

In het instellingsbesluit van de commissie wordt gesproken over een tussenstand.