Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433980 nr. 2

33 980 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving op het terrein van de zorg wenselijk is de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet marktordening gezondheidszorg wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan onderdeel c wordt toegevoegd:

 • 3°. de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de ontvangsten uit in rekening gebrachte tarieven ontvangt, inhoudt, af- of overdraagt op grond van het bij of krachtens deze wet door de zorgautoriteit bepaalde;

2. In onderdeel g wordt de zinsnede «degene die een verzekeringsovereenkomst betreffende het risico van ziektekosten heeft gesloten» vervangen door: degene door of voor wie een verzekeringsovereenkomst betreffende het risico van ziektekosten is gesloten.

3. Onderdeel p komt te luiden:

p. bijzondere opsporingsdiensten:

opsporingsdiensten, genoemd in artikel 2, aanhef en onder a en d, van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten;

4. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel r door een puntkomma, worden vijf onderdelen toegevoegd, luidende:

s. formele controle:

onderzoek waarbij de ziektekostenverzekeraar ten behoeve van de gehele of gedeeltelijke betaling aan een zorgaanbieder, de gehele of gedeeltelijke vergoeding aan een verzekerde van het in rekening gebrachte tarief voor aan een verzekerde geleverde prestatie, de vaststelling van de eigen bijdragen van een verzekerde, de vaststelling van een verplicht of vrijwillig eigen risico van een verzekerde, het verrichten van fraudeonderzoek of het uitoefenen van verhaalsrecht nagaat of het tarief door een zorgaanbieder in rekening is gebracht:

 • 1°. voor een prestatie die is geleverd aan een bij die verzekeraar verzekerde dan wel voor de toepassing van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten als verzekerde ingeschreven persoon;

 • 2°. voor een prestatie die behoort tot het verzekerde pakket van die persoon,

 • 3°. voor een prestatie tot levering waarvan die zorgaanbieder bevoegd is, en

 • 4°. het tarief betreft, dat voor die prestatie krachtens deze wet is vastgesteld of een tarief is dat, met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens deze wet, voor die prestatie met die zorgaanbieder is overeengekomen;

t. materiële controle:

onderzoek waarbij de ziektekostenverzekeraar ten behoeve van de gehele of gedeeltelijke betaling aan een zorgaanbieder, de gehele of gedeeltelijke vergoeding aan een verzekerde van het in rekening gebrachte tarief voor aan een verzekerde geleverde prestatie, de vaststelling van de eigen bijdragen van een verzekerde, de vaststelling van een verplicht of vrijwillig eigen risico van een verzekerde, het verrichten van fraudeonderzoek of het uitoefenen van verhaalsrecht nagaat of de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte prestatie is geleverd en die geleverde prestatie het meest was aangewezen gezien de gezondheidstoestand van de verzekerde dan wel het in artikel 9a van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten bedoelde besluit;

u. medische persoonsgegevens:

persoonsgegevens betreffende de gezondheid als bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

v. strafrechtelijke persoonsgegevens:

strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag als bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

w. detailcontrole:

onderzoek door de ziektekostenverzekeraar naar bij de zorgaanbieder berustende persoonsgegevens, waaronder medische en strafrechtelijke persoonsgegevens, met betrekking tot bij hem verzekerden dan wel voor de toepassing van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten als verzekerde ingeschreven personen, ten behoeve van materiële controle of fraudeonderzoek.

B

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede en derde lid worden vernummerd tot derde en vierde lid;

2. Na het eerste lid wordt een nieuw tweede lid ingevoegd, luidende:

 • 2. Onze Minister kan in een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid tevens bepalen dat de zorgautoriteit aan Onze Minister rapporteert omtrent de uitvoering, doeltreffendheid en doelmatigheid van de aanwijzing dan wel de feitelijke ontwikkelingen als gevolg van de gegeven aanwijzing.

C

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel g komt te luiden:

 • g. de taak als bedoeld in artikel 8a, tweede lid, onderdeel a van de Kwaliteitswet zorginstellingen.

2. Onderdeel j vervalt.

D

Onderdeel h van artikel 17 komt te luiden:

 • h. bijzondere opsporingsdiensten;

E

Artikel 20, derde lid, vervalt.

F

Na artikel 20 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 20a

 • 1. Indien de zorgautoriteit ingevolge deze wet een aanwijzing heeft gegeven, dan wel een bestuurlijke sanctie als bedoeld in artikel 5:2, van de Algemene wet bestuursrecht heeft opgelegd, is zij bevoegd om ter openbare kennis te brengen, zo nodig onder vermelding van de overwegingen die tot die kennisgeving hebben geleid:

  • a. dat zij aan de belanghebbende een aanwijzing dan wel een bestuursrechtelijke sanctie heeft opgelegd;

  • b. de met de aanwijzing te realiseren naleving dan wel de overtreding in verband waarmee de bestuurlijke sanctie is opgelegd.

 • 2. De zorgautoriteit stelt, indien zij voornemens is een feit ter openbare kennis te brengen, de belanghebbende aan wie de aanwijzing respectievelijk de bestuurlijke sanctie is opgelegd, daarvan in kennis onder vermelding van de gronden waarop het voornemen berust.

 • 3. In afwijking van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht is de zorgautoriteit niet gehouden de belanghebbende aan wie de aanwijzing respectievelijk de bestuurlijke sanctie is opgelegd in de gelegenheid te stellen om zijn zienswijze naar voren te brengen, indien van hem geen adres bekend is en het adres ook niet met een redelijke inspanning kan worden verkregen.

 • 4. De beschikking om een feit ter openbare kennis te brengen, vermeldt in ieder geval het feit dat ter openbare kennis wordt gebracht alsmede de wijze en de termijn waarop dit zal geschieden.

 • 5. Het ter openbare kennis brengen geschiedt niet eerder dan nadat vijf werkdagen zijn verstreken na de bekendmaking, bedoeld in het tweede lid.

 • 6. Indien de belanghebbende aan wie de aanwijzing respectievelijk de bestuurlijke sanctie is opgelegd, verzoekt een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht te treffen, wordt de werking van die beschikking opgeschort totdat er een uitspraak is van de voorzieningenrechter.

 • 7. Indien het adequaat functioneren van de verzekeringsmarkt of de positie van de verzekeraars op die markt, het adequaat functioneren van de zorgverlenings- of zorginkoopmarkt of de positie van zorgaanbieders op die markt, geen uitstel toelaat, kan de zorgautoriteit in afwijking van het tweede tot en met het zesde lid, het feit onverwijld ter openbare kennis brengen.

 • 8. Indien de belanghebbende na een publicatie als bedoeld in het eerste lid alsnog aan de aanwijzing voldoet dan wel de overtreding in verband waarmee de bestuurlijke sanctie is opgelegd, ongedaan heeft gemaakt of beëindigd, doet de zorgautoriteit hiervan op dezelfde wijze mededeling als bij de voorafgaande publicatie.

 • 9. Het eerste tot en met achtste lid gelden in afwijking van artikel 20.

G

Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. De zorgautoriteit zendt voor 15 februari aan Onze Minister en aan het Zorginstituut een samenvattend rapport over de rechtmatigheid van de uitvoering van de Zorgverzekeringswet en de daarop gebaseerde regelgeving door de zorgverzekeraars, waarbij dat rapport betrekking heeft op het kalenderjaar dat twee jaar voorafging aan het jaar waarin genoemde datum is gelegen.

2. Het vierde lid komt te luiden:

 • 4. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de inhoud en inrichting van het rapport, alsmede omtrent het uitbrengen van tussentijdse rapporten.

H

In artikel 29, tweede lid, wordt «De AWBZ-verzekeraars en het CAK» vervangen door: De AWBZ-verzekeraars, het CAK en de rechtspersonen, bedoeld in artikel 40 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

I

In artikel 30, tweede lid, wordt «de AWBZ-verzekeraars of het CAK» vervangen door: de AWBZ-verzekeraars, het CAK of de rechtspersonen, bedoeld in artikel 40 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten,.

J

In artikel 31, onderdeel a, wordt «de AWBZ-verzekeraars» vervangen door: de AWBZ-verzekeraars en de rechtspersonen, bedoeld in artikel 40 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

K

Artikel 35 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Onderdeel e wordt geletterd tot onderdeel f.

b. Na onderdeel d wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • e. voor zorg die niet is geleverd;.

2. In het zesde lid komt onderdeel b te luiden:

 • b. af te wijken van die regel.

3. Het zevende lid komt te luiden:

 • 7. Indien de zorgautoriteit een grens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, heeft vastgesteld is het een zorgaanbieder verboden af te wijken van het bij die vaststelling bepaalde.

L

Artikel 36 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars voeren een administratie waaruit in ieder geval blijkt:

  • a. de overeengekomen prestaties en tarieven, alsmede wanneer en aan welke consument die prestaties zijn geleverd;

  • b. de in rekening gebrachte tarieven en de in verband daarmee ontvangen of verrichte betalingen of vergoedingen aan derden, en

  • c. alle overige ontvangsten en uitgaven verband houdende met de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze wet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten of de Zorgverzekeringswet wegens het verlenen van zorg aan consumenten.

2. Het derde lid, onderdeel a, komt te luiden:

 • a. zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars met het oog op de bevordering van concurrentie, het voorkomen van fraude, de volledigheid, inzichtelijkheid en toegankelijkheid van die administratie alsmede het vaststellen van tarieven, grenzen, beschikbaarheidbijdragen als bedoeld in artikel 56a en vereffeningbedragen als bedoeld in artikel 56b, en;

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. Indien bij of krachtens een regel van de zorgautoriteit door die autoriteit, een zorgaanbieder of een ziektekostenverzekeraar controles worden uitgevoerd met betrekking tot de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet of de overeenkomst, verstrekken zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars op verzoek van de zorgautoriteit dan wel op verzoek van de persoon die door hen daartoe is aangewezen om die controles te doen, medische persoonsgegevens en strafrechtelijke persoonsgegevens als bedoeld in artikel 60 voor zover deze gegevens voor de uitvoering van de desbetreffende controle noodzakelijk zijn.

M

Artikel 37 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef van het eerste lid wordt de zinsnede «voorschriften en beperkingen» vervangen door: voorschriften of beperkingen.

2. In het derde lid vervalt de komma in de zinsnede «kan zij, in die regel bepalen».

3. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. na het woord «tarief» wordt ingevoegd: uitsluitend;

b. de zinsnede «moet worden betaald» wordt vervangen door: mag worden betaald;

c. de zinsnede «artikel 37,» wordt vervangen door: het.

4. In het vijfde lid wordt de zinsnede «moet worden betaald» vervangen door: uitsluitend mag worden betaald;

5. Het zevende tot en met het negende lid vervallen.

N

Artikel 38 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt.

2. Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid.

3. Het tweede lid (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef vervalt het woord «nadere»;

b. Onder vervanging van de punt aan het eind van onderdeel b door een puntkomma wordt een onderdeel c toegevoegd, luidende:

 • c. vermelden van medische persoonsgegevens, waaronder mede begrepen diagnose-informatie van de consument, en andere persoonsgegevens op rekeningen als bedoeld in onderdeel b.

4. Na het tweede lid (nieuw) wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 3. De zorgautoriteit neemt bij de toepassing van het tweede lid het bepaalde bij of krachtens artikel 68a van deze wet, artikel 87 van de Zorgverzekeringswet en artikel 53 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in acht.

O

Na artikel 40 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 40a

De zorgautoriteit kan regels vaststellen omtrent:

 • a. het verstrekken door ziektekostenverzekeraars aan hun verzekerden van een overzicht van ontvangen declaraties, nog te verrichten betalingen aan zorgaanbieders, gedane betalingen aan zorgaanbieders, vergoedingen aan consumenten en het door de ziektekostenverzekeraar nog te verrekenen eigen risico, verrekend eigen risico, nog in rekening te brengen of in rekening gebrachte eigen bijdragen;

 • b. de volledigheid, juistheid, inzichtelijkheid, begrijpelijkheid of controleerbaarheid van de op het overzicht vermelde ontvangen declaraties, nog te verrichten en gedane betalingen, verrekend en nog te verrekenen eigen risico en nog in rekening te brengen en in rekening gebrachte eigen bijdragen, en

 • c. de daarbij passende bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die verzekerden.

P

Artikel 44 komt te luiden:

Artikel 44

Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 36 tot en met 43 is mede van toepassing ten aanzien van degene die uit hoofde van beroep of bedrijf een administratie voert:

 • a. voor een zorgaanbieder of ziektekostenverzekeraar, of

 • b. ten behoeve van of in verband met het aanbieden, overeenkomen of leveren van zorg of het ten behoeve van of in verband daarmee verrichten van financiële handelingen.

Q

Artikel 48 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komt de zinsnede »een of meer zorgaanbieders of een of meer ziektekostenverzekeraars» te luiden: een of meer zorgaanbieders, een geen rechtspersoonlijkheid bezittend organisatorisch verband van zorgaanbieders of een of meer ziektekostenverzekeraars;

2. In het vierde lid wordt de zinsnede «voorschriften en beperkingen» vervangen door: voorwaarden, voorschriften of beperkingen.

R

Artikel 58, vierde lid, wordt als volgt gewijzigd:

Onderdeel a komt te luiden:

 • a. artikel 35 geheel of gedeeltelijk niet van toepassing is ten aanzien van een of meer bij het experiment betrokken prestaties of de tarieven voor die prestaties.

Onderdeel b vervalt onder verlettering van de onderdelen c en d tot de onderdelen b en c.

S

In artikel 60 vervallen het derde en vierde lid.

T

In artikel 64 wordt «afdeling 5.2» vervangen door: titel 5.2.

U

Artikel 65 wordt gewijzigd als volgt:

1. Voor de tekst van het artikel wordt het cijfer «1.» geplaatst.

2. Na het eerste lid (nieuw) wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 2. De zorgautoriteit verwerkt de voor de uitvoering van deze wet noodzakelijke persoonsgegevens, waaronder medische en strafrechtelijke gegevens, met in achtneming van het krachtens het eerste lid bepaalde.

V

Artikel 66 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. De zinsnede «de FIOD-ECD» wordt vervangen door: de bijzondere opsporingsdiensten;

b. De zinsnede «artikel 35, 36 en 38» wordt vervangen door: het bepaalde bij of krachtens de artikelen 16, aanhef en onder b tot en met d, 35, 36 tot en met 38 en 68a tot en met 68d van deze wet, de artikelen 87 tot en met 87c van de Zorgverzekeringswet en de artikelen 53a tot en met 53c van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

2. Het tweede lid vervalt.

3. Het derde lid wordt vernummerd tot het tweede lid.

4. In het tweede lid (nieuw) wordt na «degene» een komma geplaatst.

W

Artikel 68a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede «waaronder persoonsgegevens betreffende de gezondheid als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door: waaronder medische persoonsgegevens.

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Een zorgaanbieder die aan een verzekerde zorg heeft verleend en die daarvoor bij de verzekerde een tarief in rekening brengt, verstrekt de persoonsgegevens van de verzekerde, waaronder medische persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de ziektekostenverzekering of van deze wet, dan wel stelt deze gegevens voor dit doel voor inzage of het nemen van afschrift ter beschikking:

  • a. aan die verzekerde, en

  • b. aan zijn ziektekostenverzekeraar of een door die ziektekostenverzekeraar aangewezen persoon indien de betreffende verzekerde:

   • 1°. zijn ziektekostenverzekeraar heeft verzocht het door de zorgaanbieder bij die verzekerde in rekening gebrachte tarief aan de zorgaanbieder te betalen dan wel aan hem te vergoeden, of

   • 2°. aan zijn ziektekostenverzekeraar verantwoording aflegt over de besteding van een aan of ten behoeve van de verzekerde verleend voorschot voor het betalen van een in rekening gebracht tarief voor zorg door een of meer zorgaanbieders.

3. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Bij ministeriële regeling wordt bepaald dat de materiële controle, waaronder mede begrepen detailcontrole, in verschillende met waarborgen omgeven fasen geschiedt met inachtneming van de proportionaliteit en subsidiariteit die bij het verwerken van persoonsgegevens, waaronder medische en strafrechtelijke persoonsgegevens, op grond van een wettelijke regeling in acht moet worden genomen.

4. Het vierde lid wordt vernummerd tot het vijfde lid.

5. Na het derde lid wordt een nieuw vierde lid ingevoegd, luidende

 • 4. Voor zover noodzakelijk voor de formele en materiële controle ter uitvoering van de ziektekostenverzekering behoren in ieder geval tot de gegevens, bedoeld in het eerste en tweede lid:

  • 1°. de beschrijving van de prestatie zoals die op grond van de wet voor een zorgaanbieder is vastgesteld of

  • 2°. de beschrijving van de prestatie zoals die tussen de verzekerde en de zorgaanbieder is overeengekomen indien voor die zorgaanbieder niet een prestatiebeschrijving op grond van de wet behoeft te worden vastgesteld, en

  • 3°. diagnose-informatie, tenzij deze geen onderdeel uitmaakt van de beschrijving van de prestatie of

  • 4°. andere informatie die tot een diagnose kan leiden.

6. In het vijfde lid (nieuw), onderdeel a, wordt de zinsnede «tot welke gegevens» vervangen door: tot welke andere gegevens dan bedoeld in het vierde lid,.

X

Na artikel 68a worden drie artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 68b

 • 1. De zorgautoriteit kan nadere regels vaststellen ter uitvoering van een ministeriële regeling krachtens artikel 68a, derde en vijfde lid, van deze wet.

 • 2. De zorgautoriteit neemt bij de toepassing van het eerste lid het bepaalde bij of krachtens artikel 68a van deze wet in acht.

Artikel 68c

Een zorgaanbieder die aan een verzekerde zorg heeft verleend en die daarvoor bij een andere zorgaanbieder een tarief in rekening brengt, verstrekt deze de persoonsgegevens, waaronder medische persoonsgegevens, die voor de andere zorgaanbieder noodzakelijk zijn om te voldoen aan de verplichting bedoeld in artikel 68a, eerste en tweede lid, van deze wet. Artikel 68a, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 68d

 • 1. Behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen mededeling toestaat, zijn personen werkzaam bij een ziektekostenverzekeraar of bij een door de ziektekostenverzekeraar aangewezen persoon, voor wie niet reeds uit hoofde van ambt of beroep een geheimhoudingsplicht geldt, verplicht tot geheimhouding van persoonsgegevens van een verzekerde, waaronder persoonsgegevens betreffende zijn gezondheid als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens, die voor een ziektekostenverzekeraar noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een ziektekostenverzekering.

 • 2. Met betrekking tot de verwerking van gegevens bedoeld in artikel 68a, eerste en tweede lid, wordt het volgende in acht genomen:

  • a. De ziektekostenverzekeraar verricht materiële controle op de wijze zoals bij of krachtens de wet is bepaald;

  • b. De zorgaanbieder is verplicht zijn medewerking te verlenen aan de overeenkomstig de bij of krachtens de wet uitgevoerde materiële controle;

  • c. De ziektekostenverzekeraar verricht fraudeonderzoek op de wijze zoals bij of krachtens de wet is bepaald;

  • d. De zorgaanbieder is verplicht zijn medewerking te verlenen aan overeenkomstig het bij of krachtens de wet uitgevoerd fraudeonderzoek;

  • e. Indien bij de uitvoering van detailcontrole persoonsgegevens van verzekerden door de ziektekostenverzekeraar worden verwerkt, geschiedt dit onder verantwoordelijkheid van een medisch adviseur in opdracht van de ziektekostenverzekeraar en is deze op voorafgaand verzoek van de zorgaanbieder aanwezig bij dit deel van de controle;

  • f. De ziektekostenverzekeraar verwerkt bij de detailcontrole niet meer gegevens dan gelet op het onderzoeksdoel en de omstandigheden van het geval noodzakelijk is;

  • g. De ziektekostenverzekeraar verwerkt de persoonsgegevens slechts verder voor de uitvoering van de zorgverzekering, de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de vrijwillige of aanvullende ziektekostenverzekering indien en voor zo ver dit noodzakelijk is voor de doelen omschreven bij of krachtens de wet;

  • h. De ziektekostenverzekeraar bewaart na detailcontroles de daarbij verwerkte persoonsgegevens van verzekerden niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen.

Y

Artikel 70 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na de zinsnede «het Zorginstituut,» ingevoegd: het CAK, het indicatieorgaan als bedoeld in artikel 9a, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

2. In het tweede lid wordt de zinsnede «de FIOD-ECD» vervangen door: de rijksbelastingdienst als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de politie als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder b, van de Politiewet 2012, de bijzondere opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie als bedoeld in artikel 125 van de Wet op de rechterlijke organisatie.

3. In het vierde lid wordt na de zinsnede «tot en met derde lid» ingevoegd: van persoonsgegevens, medische en strafrechtelijke persoonsgegevens.

Z

In artikel 71 wordt de zinsnede «FIOD-ECD» vervangen door: bijzondere opsporingsdiensten.

AA

Artikel 72, eerste lid, onderdeel d, komt te luiden:

 • d. de opsporingsambtenaren van de bijzondere opsporingsdiensten.

BB

In artikel 73 wordt na de zinsnede «gegevens en inlichtingen» ingevoegd:, waaronder persoonsgegevens, medische en strafrechtelijke persoonsgegevens,.

CC

Na artikel 73 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 73a

Degenen die ingevolge artikel 72 belast zijn met toezicht op de naleving zijn bevoegd:

 • 1. ter handhaving van artikel 5:20, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht een aanwijzing te geven, erop gericht dat aan het bepaalde bij of krachtens dat artikel wordt voldaan;

 • 2. om bedrijfsruimten en voorwerpen te verzegelen, voor zover dat voor de uitoefening van de in artikel 5:17 van de Algemene wet bestuursrecht bedoelde bevoegdheden redelijkerwijs noodzakelijk is.

DD

Het eerste lid van artikel 76 komt te luiden:

 • 1. De zorgautoriteit is bevoegd ter handhaving van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 23, 25, tweede lid, 27, 29, tweede lid, 31, 34, 35 tot en met 45, 48, 49, 49a, 49c, derde lid, 49d, tweede lid, 61, 62, 68 tot en met 68d een aanwijzing te geven, erop gericht dat aan het bepaalde bij of krachtens die artikelen wordt voldaan.

EE

Artikel 78a vervalt.

FF

Artikel 79 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt « de artikelen 76 tot en met 78a» vervangen door: de artikelen 76, 77 of 78.

2. Aan artikel 79 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. Indien een zorgaanbieder niet binnen de in het tweede lid bedoelde termijn aan een krachtens artikel 76, tweede lid, gegeven aanwijzing voldoet, is de zorgautoriteit bevoegd het bedrag, bedoeld in dat lid, in te vorderen. Titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.

GG

De artikelen 80, 81 en 81a vervallen.

HH

Artikel 82 komt te luiden:

Artikel 82

De zorgautoriteit is ter handhaving van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 23, 25, tweede lid, 27, 29, tweede lid, 31, 34, derde lid, 35 tot en met 45, 48, 49, 49a, 49c, derde lid, 49d, tweede lid, 61, 62, 68 tot en met 68d, 73a of 79, tweede lid, bevoegd tot het opleggen van een last onder bestuursdwang dan wel het opleggen van een last onder dwangsom.

II

Het eerste lid van artikel 83 wordt als volgt gewijzigd:

1. De zinsnede «87, vijfde of zesde lid» komt te luiden: 87, tot en met 87c.

2. De zinsnede «96, vijfde lid,» vervalt.

JJ

Artikel 84a vervalt.

KK

Het eerste lid van artikel 85 komt te luiden:

 • 1. De zorgautoriteit kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van overtreding van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 23, 25, tweede lid, 34 tot en met 45, 48, 49, 49a, 49c, derde lid, 49d, tweede lid, 61, 62, 68 en 73a, aanhef en onder 1.

LL

Na artikel 85 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 85a

 • 1. De zorgautoriteit kan degene, die een verzegeling als bedoeld in artikel 73a, aanhef en onder 2, verbreekt, opheft of beschadigt, of de door de verzegeling bedoelde afsluiting op andere wijze verijdelt, een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste € 500 000 of, indien dat meer is, van ten hoogste tien procent van de omzet van de zorgaanbieder of de ziektekostenverzekeraar dan wel, indien de overtreding door een vereniging van zorgaanbieders of ziektekostenverzekeraars is begaan, van de gezamenlijke omzet van de degenen die van de vereniging deel uitmaken, in het boekjaar voorafgaande aan de beschikking.

 • 2. Artikel 85, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

MM

Het eerste lid van artikel 89 komt te luiden:

 • 1. De zorgautoriteit kan een bestuurlijke boete opleggen aan degene die niet voldoet aan een hem bij of krachtens de artikelen 68a tot en met 68d van deze wet, artikel 53 tot en met 53c, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten of de artikelen 87 tot en met 89 van de Zorgverzekeringswet opgelegde verplichting.

NN

Artikel 90 vervalt.

OO

Artikel 104 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «artikel 81, eerste lid, onderdeel c» vervangen door: artikel 79, derde lid.

2. Het vijfde lid vervalt.

ARTIKEL II

A

Artikel 87 van de Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Een zorgaanbieder die aan een verzekerde zorg heeft verleend en die daarvoor bij de verzekerde een tarief in rekening brengt, verstrekt de persoonsgegevens van de verzekerde, waaronder persoonsgegevens betreffende de gezondheid als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de zorgverzekering of van deze wet, dan wel stelt deze gegevens voor dit doel voor inzage of het nemen van afschrift ter beschikking:

  • a. aan die verzekerde, en

  • b. aan zijn zorgverzekeraar of een door die zorgverzekeraar aangewezen persoon indien de betreffende verzekerde:

   • zijn zorgverzekeraar heeft verzocht het door de zorgaanbieder bij de verzekerde in rekening gebrachte tarief aan de zorgaanbieder te betalen dan wel aan hem te vergoeden, of

   • aan zijn zorgverzekeraar verantwoording aflegt over de besteding van een aan of ten behoeve van de verzekerde verleend voorschot voor het betalen van een in rekening gebracht tarief voor zorg door een of meer zorgaanbieders.

2. Het vijfde lid komt te luiden:

 • 5. Bij ministeriële regeling wordt bepaald dat de materiële controle, bedoeld in artikel 1, onderdeel t, van de Wet marktordening gezondheidszorg, waaronder mede begrepen detailcontrole, in verschillende met waarborgen omgeven fasen geschiedt met inachtneming van de proportionaliteit en subsidiariteit die bij het verwerken van persoonsgegevens, waaronder medische en strafrechtelijke persoonsgegevens, op grond van een wettelijke regeling in acht moet worden genomen.

3. Het zesde lid wordt vernummerd tot zevende lid.

4. Na het vijfde lid wordt een nieuw zesde lid ingevoegd, luidende:

 • 6. Indien en voor zover noodzakelijk voor de formele en materiële controle als bedoeld in artikel 1, onderdeel s onderscheidenlijk t, van de Wet marktordening gezondheidszorg ter uitvoering van de zorgverzekering behoren in ieder geval tot de gegevens, bedoeld in het eerste en tweede lid:

  • 1°. de beschrijving van de prestatie zoals die op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg voor een zorgaanbieder is vastgesteld of

  • 2°. de beschrijving van de prestatie zoals die tussen de verzekerde en de zorgaanbieder is overeengekomen indien voor die zorgaanbieder niet een prestatiebeschrijving op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg behoeft te worden vastgesteld, en

  • 3°. diagnose-informatie, tenzij deze geen onderdeel uitmaakt van de beschrijving van de prestatie of

  • 4°. andere informatie die tot een diagnose kan leiden.

5. In het zevende lid (nieuw), onderdeel a, wordt de zinsnede «tot welke gegevens» vervangen door: tot welke andere gegevens dan bedoeld in het zesde lid,.

B

Na artikel 87 worden drie artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 87a

 • 1. De zorgautoriteit kan nadere regels vaststellen ter uitvoering van een ministeriële regeling krachtens, artikel 87, vijfde en zevende lid.

 • 2. De zorgautoriteit neemt bij de toepassing van het eerste lid het bepaalde bij of krachtens artikel 87 in acht.

Artikel 87b

Een zorgaanbieder die aan een verzekerde zorg heeft verleend en die daarvoor bij een andere zorgaanbieder een tarief in rekening brengt, verstrekt deze de persoonsgegevens, waaronder medische persoonsgegevens, die voor de andere zorgaanbieder noodzakelijk zijn om te voldoen aan de verplichting bedoeld in artikel 87, eerste en tweede lid. Artikel 87, zesde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 87c

 • 1. Personen werkzaam bij de zorgverzekeraar, bij een door de zorgverzekeraar aangewezen persoon als bedoeld in het eerste lid van artikel 87, of bij de door Onze Minister aangewezen persoon als bedoeld in het derde lid van artikel 87, voor wie niet reeds uit hoofde van ambt of beroep een geheimhoudingplicht geldt, zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens als bedoeld in het eerste, tweede of derde lid van dat artikel, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen mededeling toestaat.

 • 2. Met betrekking tot de verwerking van gegevens bedoeld in artikel 87, eerste en tweede lid wordt het volgende in acht genomen:

  • a. De zorgverzekeraar verricht materiële controle op de wijze zoals bij of krachtens de wet is bepaald;

  • b. De zorgaanbieder is verplicht zijn medewerking te verlenen aan de overeenkomstig de bij of krachtens de wet uitgevoerde materiële controle;

  • c. De zorgverzekeraar verricht fraudeonderzoek op de wijze zoals bij of krachtens de wet is bepaald;

  • d. De zorgaanbieder is verplicht zijn medewerking te verlenen aan overeenkomstig het bij of krachtens de wet uitgevoerd fraudeonderzoek;

  • e. Indien bij de uitvoering van detailcontrole persoonsgegevens van verzekerden door de zorgverzekeraar worden verwerkt, geschiedt dit onder verantwoordelijkheid van een medisch adviseur in opdracht van de zorgverzekeraar en is deze op voorafgaand verzoek van de zorgaanbieder aanwezig bij dit deel van de controle;

  • f. De zorgverzekeraar verwerkt bij de detailcontrole niet meer gegevens dan gelet op het onderzoeksdoel en de omstandigheden van het geval noodzakelijk is;

  • g. De zorgverzekeraar verwerkt de persoonsgegevens slechts verder voor de uitvoering van de zorgverzekering, de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de vrijwillige of aanvullende ziektekostenverzekering indien en voor zo ver dit noodzakelijk is voor de doelen omschreven bij of krachtens de wet;

  • h. De zorgverzekeraar bewaart na detailcontroles de daarbij verwerkte persoonsgegevens van verzekerden niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen.

ARTIKEL III

A

Artikel 53 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vijfde lid komt te luiden:

 • 5. Bij ministeriële regeling wordt bepaald dat de materiële controle als bedoeld in artikel 1, onderdeel t, van de Wet marktordening gezondheidszorg, waaronder mede begrepen detailcontrole, in verschillende met waarborgen omgeven fasen geschiedt met inachtneming van de proportionaliteit en subsidiariteit die bij het verwerken van persoonsgegevens, waaronder medische en strafrechtelijke persoonsgegevens, op grond van een wettelijke regeling in acht moet worden genomen.

2. Het zesde lid wordt vernummerd tot zevende lid.

3. Na het vijfde lid wordt een nieuw zesde lid ingevoegd, luidende:

 • 6. Voor zover noodzakelijk voor de formele en materiële controle ter uitvoering van deze wet behoren in ieder geval tot de gegevens, bedoeld in het eerste en tweede lid:

  • 1°. de beschrijving van de prestatie zoals die op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg voor een zorgaanbieder is vastgesteld of

  • 2°. de beschrijving van de prestatie zoals die tussen de verzekerde en de zorgaanbieder is overeengekomen indien voor die zorgaanbieder niet een prestatiebeschrijving op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg behoeft te worden vastgesteld, en

  • 3°. diagnose-informatie, tenzij deze geen onderdeel uitmaakt van de beschrijving van de prestatie of

  • 4°. andere informatie die tot een diagnose kan leiden.

4. In het zevende lid (nieuw), onderdeel a, wordt de zinsnede «tot welke gegevens» vervangen door: tot welke andere gegevens dan bedoeld in het zesde lid,.

B

Na artikel 53 worden drie artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 53a

 • 1. De zorgautoriteit kan nadere regels vaststellen ter uitvoering van een ministeriële regeling krachtens artikel 53, vijfde en zevende lid.

 • 2. De zorgautoriteit neemt bij de toepassing van het eerste lid het bepaalde bij of krachtens artikel 53 in acht.

Artikel 53b

Een zorgaanbieder die aan een verzekerde zorg heeft verleend en die daarvoor bij een andere zorgaanbieder een tarief in rekening brengt, verstrekt deze de persoonsgegevens, waaronder medische persoonsgegevens, die voor de andere zorgaanbieder noodzakelijk zijn om te voldoen aan de verplichting bedoeld in artikel 53, eerste en derde lid. Artikel 53, zesde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 53c

 • 1. Personen werkzaam bij een door een zorgverzekeraar of Onze Minister aangewezen persoon als bedoeld in het eerste of derde lid van artikel 53, voor wie niet reeds uit hoofde van ambt of beroep een geheimhoudingplicht geldt, zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens als bedoeld in dat eerste of derde lid, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen mededeling toestaat

 • 2. Met betrekking tot de verwerking van gegevens bedoeld in artikel 53, eerste en derde lid wordt het volgende in acht genomen:

  • a. De zorgverzekeraar verricht materiële controle op de wijze zoals bij of krachtens de wet is bepaald;

  • b. De zorgaanbieder is verplicht zijn medewerking te verlenen aan de overeenkomstig de bij of krachtens de wet uitgevoerde materiële controle;

  • c. De zorgverzekeraar verricht fraudeonderzoek op de wijze zoals bij of krachtens de wet is bepaald;

  • d. De zorgaanbieder is verplicht zijn medewerking te verlenen aan overeenkomstig het bij of krachtens de wet uitgevoerd fraudeonderzoek;

  • e. Indien bij de uitvoering van detailcontrole persoonsgegevens van verzekerden door de zorgverzekeraar worden verwerkt, geschiedt dit onder verantwoordelijkheid van een medisch adviseur in opdracht van de zorgverzekeraar en is deze op voorafgaand verzoek van de zorgaanbieder aanwezig bij dit deel van de controle;

  • f. De zorgverzekeraar verwerkt bij de detailcontrole niet meer gegevens dan gelet op het onderzoeksdoel en de omstandigheden van het geval noodzakelijk is;

  • g. De zorgverzekeraar verwerkt de persoonsgegevens slechts verder voor de uitvoering van de zorgverzekering, de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de vrijwillige of aanvullende ziektekostenverzekering indien en voor zo ver dit noodzakelijk is voor de doelen omschreven bij of krachtens de wet;

  • h. De zorgverzekeraar bewaart na detailcontroles de daarbij verwerkte persoonsgegevens van verzekerden niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen.

 • 3. In het tweede lid wordt onder zorgverzekeraar mede verstaan een door de zorgverzekeraar of door Onze minister aangewezen persoon als bedoeld in artikel 53, eerste lid, van de wet.

ARTIKEL IV

In artikel 1, onderdeel 2°, van de Wet op de economische delicten wordt in de zinsnede met betrekking tot de Wet marktordening gezondheidszorg na «25, tweede lid,» ingevoegd: 29, tweede lid,.

ARTIKEL V

Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel k door een puntkomma, worden in artikel 28, derde lid, van de Handelsregisterwet 2007 twee onderdelen toegevoegd, luidende:

 • l. de Nederlandse Zorgautoriteit voor de uitvoering van haar taken;

 • m. het Staatstoezicht op de volksgezondheid voor de uitvoering van zijn taken.

ARTIKEL VI

Indien het bij koninklijke boodschap van 10 september 2012 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben (33 362) tot wet is of wordt verheven en artikel I, onderdeel D, van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet, wordt artikel I van deze wet als volgt gewijzigd:

A

Onderdeel DD komt te luiden:

DD

Het eerste lid van artikel 76 komt te luiden:

 • 1. De zorgautoriteit is bevoegd ter handhaving van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 23, 25, tweede lid, 27, 29, tweede lid, 31, 34, 35 tot en met 45, 48, 48a, 49, 49a, 49c, derde lid, 49d, tweede lid, 61, 62, 68, tot en met 68d een aanwijzing te geven, erop gericht dat aan het bepaalde bij of krachtens die artikelen wordt voldaan.

B

Onderdeel HH komt te luiden:

HH

Artikel 82 komt te luiden:

Artikel 82

De zorgautoriteit is ter handhaving van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 23, 25, tweede lid, 27, 29, tweede lid, 31, 34, derde lid, 35 tot en met 45, 48, 48a, 49, 49a, 49c, derde lid, 49d, tweede lid, 61, 62, 68, tot en met 68d, 73a of 79, tweede lid, bevoegd tot het opleggen van een last onder bestuursdwang dan wel het opleggen van een last onder dwangsom.

C

Onderdeel KK komt te luiden:

KK

Het eerste lid van artikel 85 komt te luiden:

 • 1. De zorgautoriteit kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van overtreding van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 23, 25, tweede lid, 34 tot en met 45, 48, 48a, 49, 49a, 49c, derde lid, 49d, tweede lid, 61, 62, 68 of 73a.

ARTIKEL VII

Indien het bij koninklijke boodschap van 4 juni 2010 ingediende voorstel van wet houdende vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg) (32 398) tot wet is of wordt verheven en artikel 7:13A van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet wordt artikel I van deze wet als volgt gewijzigd:

A

Onderdeel B komt te luiden:

B

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede tot en met vierde lid worden vernummerd tot derde tot en met vijfde lid.

2. Na het eerste lid wordt een nieuw tweede lid ingevoegd, luidende:

 • 2. Onze Minister kan in een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid tevens bepalen dat de zorgautoriteit aan Onze Minister rapporteert omtrent de uitvoering, doeltreffendheid en doelmatigheid van de aanwijzing dan wel de feitelijke ontwikkelingen als gevolg van de gegeven aanwijzing.

B

Onderdeel AA komt te luiden:

AA

Artikel 72, eerste lid, onderdeel d, komt te luiden:

 • d. de opsporingsambtenaren van de bijzondere opsporingsdiensten; en.

ARTIKEL VIII

Indien het bij koninklijke boodschap van 4 juni 2010 ingediende voorstel van wet houdende vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg) (32 398) tot wet is of wordt verheven en artikel 7:13A van die wet later in werking treedt dan deze wet wordt dat artikel als volgt gewijzigd:

A

Onderdeel B komt te luiden:

Aan artikel 7 wordt onder vernummering van het vierde lid tot het vijfde lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 4. Onze Minister geeft een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid voor zover deze betreft de forensische zorg in overeenstemming met Onze Minister van Veiligheid en Justitie.

B

Onderdeel G komt te luiden:

G

In artikel 68a, vijfde lid, onder e, aanhef wordt «artikel 1, onderdeel f, onder 3°» vervangen door: artikel 1, eerste lid, onderdeel f, onder 3°.

C

Onderdeel I komt te luiden:

I

In artikel 72, eerste lid, vervalt «en» in onderdeel c. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door «; en» wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • e. Ambtenaren van de Inspectie voor de sanctietoepassing.

ARTIKEL IX

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,