Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533964 nr. 41

33 964 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen)

Nr. 41 AMENDEMENT VAN DE LEDEN MERKIES EN NIJBOER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 141

Ontvangen 16 oktober 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 1:128, eerste lid, aanhef, na «aan personen die haar dagelijks beleid bepalen» telkens ingevoegd: en aan personen die een leidinggevende functie vervullen direct onder het echelon van de dagelijks beleidsbepalers en verantwoordelijk zijn voor natuurlijke personen wier werkzaamheden het risicoprofiel van de onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden.

II

In artikel II, eerste lid, wordt na «dagelijks beleidsbepalers» ingevoegd: en personen die een leidinggevende functie vervullen direct onder het echelon van de dagelijks beleidsbepalers en verantwoordelijk zijn voor natuurlijke personen wier werkzaamheden het risicoprofiel van de onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden,.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het verbod op een variabele beloning bij staatssteun niet alleen geldt ten aanzien van personen die het dagelijks beleid van de financiële onderneming bepalen, maar ook ten aanzien van personen die een leidinggevende functie vervullen direct onder het echelon van de dagelijks beleidsbepalers en verantwoordelijk zijn voor natuurlijke personen wier werkzaamheden het risicoprofiel van de onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden. Dit betekent dat het verbod ook van toepassing is op wat doorgaans wordt aangeduid als het senior management van de financiële onderneming.

Door dit amendement zal het senior management bij banken, zoals bij ABN Amro, ook onder het bonusverbod vallen.

Merkies Nijboer


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening.