Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533962 nr. 84

33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 84 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 73

Ontvangen 11 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 1.2, tweede lid, onder b, komt te luiden:

  • b. infrastructuur, met inbegrip van installaties en voorzieningen waarmee hernieuwbare energie wordt gewonnen, opgewekt, getransporteerd of opgeslagen,.

II

Artikel 1.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a vervalt na «goede omgevingskwaliteit,»: en.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door «, en» wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • c. het faciliteren van de transitie naar een energiesysteem gebaseerd op hernieuwbare energiebronnen.

III

Artikel 2.1, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel g komt te luiden:

  • g. het tegengaan van klimaatverandering en het bieden van ruimte aan activiteiten die gericht zijn op energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen,.

2. Onderdeel n komt te luiden:

  • n. het beheer van natuurlijke hulpbronnen, waaronder mede begrepen de winning van hernieuwbare energie,.

IV

In artikel 2.26, tweede lid, wordt na onderdeel d een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • da. richtlijn hernieuwbare energie;.

Toelichting

Indiener is van mening dat de transitie naar hernieuwbare energie wettelijke grondslag dient te krijgen. Met dit amendement wordt het nationaal belang van hernieuwbare energie benadrukt. Hiermee wordt een basis gelegd voor het stellen van regels omtrent hernieuwbare energie en het betrekken van het belang van de energietransitie bij verdere besluitvorming.

Van Tongeren