Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2014-2015
Kamerstuk 33962 nr. 75

Gepubliceerd op 10 juni 2015 13:45

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 75 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VELDMAN EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 43

Ontvangen 8 juni 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel 20.8 wordt als volgt gewijzigd:

Na het eerste lid worden een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. De regels, bedoeld in het eerste lid, strekken ertoe dat de resultaten en gegevens, bedoeld in het eerste lid, onder a, zoveel mogelijk beschikbaar worden gesteld langs elektronische weg, in een open en machinaal leesbaar formaat, samen met de metadata. Het formaat en de metadata voldoen voor zover mogelijk aan formele open standaarden, overeenkomstig artikel 5, eerste lid, van de richtlijn hergebruik van overheidsinformatie.

II

In onderdeel B van de bijlage wordt in de alfabetische opsomming ingevoegd:

richtlijn hergebruik van overheidsinformatie:

Richtlijn 2003/98/EG van het Europees parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie (PbEU 2003, L 345);.

Toelichting

Dit amendement regelt dat data die worden verzameld in het kader van de monitoring of op grond van een omgevingsverordening respectievelijk algemene maatregel van bestuur zo veel mogelijk beschikbaar worden gesteld langs elektronische weg, en in lijn met de eisen die gelden op grond van de richtlijn hergebruik van overheidsinformatie. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk wanneer deze vallen binnen de kaders van de voorziene Wet hergebruik van overheidsinformatie (Kamerstukken 34 123).

Richtlijn 2013/37/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie (PbEU 2013 L 175) regelt het op verzoek voor hergebruik beschikbaar stellen van openbare informatie. De richtlijn gaat uit van een verplichting om openbare overheidsinformatie voor hergebruik beschikbaar te stellen indien daarom wordt verzocht: een verzoek om hergebruik moet worden ingewilligd, tenzij sprake is van één van de limitatief omschreven uitzonderingen.

In het wetsvoorstel is geen algemene bepaling opgenomen over het open-data-karakter van de verzamelde gegevens (Kamerstukken II 2014/15, 33 962, nr. 12, blz. 206–207). In de uitvoeringsregelgeving zal worden bepaald op welke wijze en onder welke voorwaarden gegevens beschikbaar worden gesteld. Volgens de indieners van het amendement dient het uitgangspunt van open data echter voorop te staan. Dit wordt met dit amendement geborgd.

Wetstechnisch wordt dit amendement vormgegeven door aan artikel 20.8 van de Omgevingswet een nieuw lid toe te voegen.

Veldman Dik-Faber


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl