Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533962 nr. 74

33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 74 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER

Ontvangen 8 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 1.3, onder a, wordt «veilige» vervangen door: veilige, toegankelijke.

II

Aan artikel 2.16, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een komma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • c. het waarborgen van de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte.

III

Aan artikel 2.28 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een komma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • e. het waarborgen van de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte.

Toelichting

Artikel 1.3 van het wetsvoorstel stelt als maatschappelijk doel onder andere het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Met dit amendement wordt in onderdeel I voorgesteld ook toegankelijkheid van de fysieke leefomgeving toe te voegen als doel van deze wet.

Onderdeel II en III van dit amendement regelen verder dat er ook regels worden gesteld over de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte. Net als de regels die gelden voor de bruikbaarheid van bouwwerken (artikel 4.21) zullen deze regels gelden voor nieuwe ontwikkelingen (aanleg nieuwe woonwijken en wegen) en voor herstructureringen. Mensen met een beperking bevinden zich niet alleen in woningen en gebouwen, maar moeten zich ook daartussen kunnen voortbewegen. Toegankelijkheid van de openbare buitenruimte helemaal overlaten aan het lokale niveau is geen goede optie. Toegankelijkheid is immers niet iets om op lokaal niveau wel of niet voor te kiezen, maar het moet voor iedere gemeente uitgangspunt zijn.

Met dit amendement wordt benadrukt dat in de fysieke leefomgeving de inclusieve samenleving serieus wordt genomen. Hiermee wordt ook aangesloten bij het door Nederland ondertekende maar nog niet geratificeerde VN-verdrag inzake de rechten van Personen met een handicap (Trb. 2007, 169). Dit verdrag spreekt zich uit over toegankelijkheid van de fysieke omgeving (artikel 9) en het recht om zelfstandig te wonen en deel uit te maken van de maatschappij (artikel 19). In het regeerakkoord is afgesproken dat dit verdrag in deze regeerperiode geratificeerd zal worden.

Dik-Faber