Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533962 nr. 71

33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 71 AMENDEMENT VAN HET LID ALBERT DE VRIES

Ontvangen 8 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 1.3, aanhef, wordt na «duurzame ontwikkeling,» ingevoegd: de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu,

Toelichting

De ambitie voor de fysieke leefomgeving, die is verwoord in artikel 21 van de Grondwet, krijgt met dit amendement een plaats in de doelbepaling van de Omgevingswet. Op deze manier wordt duidelijk dat de regels van de wet niet alleen worden gesteld met het oog op duurzame ontwikkeling maar ook met het oog op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Deze twee sociale grondrechten voor de huidige en toekomstige generaties worden geplaatst naast het begrip «duurzame ontwikkeling». De betekenis van dat begrip wordt daarmee meer gericht op het belang van toekomstige generaties, waarmee strakker wordt aangesloten op de definitie van de commissie-Brundtland die ook in het wetsvoorstel is opgenomen. Het verbeteren van de leefomgeving krijgt op deze manier een zichtbare plek in de doelbepaling van het wetsvoorstel.

Ook in de afgelopen decennia is er focus geweest op verbetering: bijvoorbeeld schonere lucht, schoner water. Voor de toekomst blijft een op verbetering gerichte ambitie van belang gelet op nieuwe vraagstukken zoals de klimaatverandering, teruglopen van biodiversiteit, onze voedsel en energievoorziening, de toename van verschillen tussen regio's. Met het aanscherpen van de maatschappelijke doelen van de wet wordt nadrukkelijk niet beoogd om te bewerkstelligen dat elke individuele activiteit of project moet leiden tot een verbetering van de fysieke leefomgeving.

Albert de Vries