Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533962 nr. 68

33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 68 AMENDEMENT VAN HET LID VELDMAN

Ontvangen 8 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 2.23 wordt na het vierde lid een lid toegevoegd, luidende:

  • 5. Bij de regels wordt bepaald in welke gevallen en onder welke voorwaarden van de regels kan worden afgeweken als de toepassing van de regels niet toereikend is voor, of in de weg staat aan, het bereiken van de doelen van de wet.

II

In artikel 2.25 wordt na het vierde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 4a. Bij de regels wordt bepaald in welke gevallen en onder welke voorwaarden van de regels kan worden afgeweken als de toepassing van de regels niet toereikend is voor, of in de weg staat aan, het bereiken van de doelen van de wet.

Toelichting

De huidige regeling voor ontwikkelingsgebieden in de Crisis- en herstelwet en de regeling van de interim-wet stad-en-milieubenadering voorzien in mogelijkheden om in specifieke (hoogstedelijke) situaties af te wijken van de milieunormen ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen, zoals wonen in dichtbevolkte gebieden en transformaties van bedrijvengebieden van traditionele naar moderne bedrijvigheid. Deze regels kunnen onder de Omgevingswet worden opgenomen in de uitvoeringsregelgeving. Het amendement strekt ertoe te waarborgen dat deze regels gesteld zullen worden.

Veldman