Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533962 nr. 67

33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 67 AMENDEMENT VAN HET LID VELDMAN

Ontvangen 8 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan afdeling 13.1 wordt na artikel 13.1 een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 13.1a (berekening en bedragen rechten en doelbelastingen)

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de berekening en de bedragen van de op grond van:

  • a. de artikelen 228a en 229, eerste lid, onder b, van de Gemeentewet,

  • b. artikel 115, eerste lid, onder b en c, van de Waterschapswet,

  • c. artikel 223, eerste lid, onder b, van de Provinciewet, of

  • d. artikel 13.1,

te heffen rechten en belastingen inzake de uitoefening van taken en bevoegdheden op grond van deze wet.

Toelichting

Dit amendement bevat een grondslag voor het stellen van regels over de berekening van legestarieven en heffingen. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de hoogte, bandbreedte en berekeningswijze van de bedragen. Een vergelijkbare bepaling is nu voor omgevingsvergunningen opgenomen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (artikel 2.9, tweede lid).

Veldman