Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533962 nr. 65

33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 65 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN ALBERT DE VRIES EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 42

Ontvangen 5 juni 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 2.1, derde lid, wordt na onderdeel c een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • ca. het duurzaam veiligstellen van de openbare drinkwatervoorziening,.

II

In artikel 2.27, onderdeel c, wordt «het milieu en het beheer van natuurlijke hulpbronnen» vervangen door: het duurzaam veiligstellen van de openbare drinkwatervoorziening.

Toelichting

In artikel 2.1 is de wijze waarop overheden hun taken en bevoegdheden kunnen uitoefenen nader omschreven. Overheden houden bij het uitoefenen van taken en bevoegdheden rekening met de samenhang van de relevante onderdelen en aspecten van de fysieke leefomgeving en de rechtstreeks daarbij betrokken belangen. Het artikel bevat een uitgebreide opsomming van diverse belangen, maar daarin ontbreekt het belang van de bescherming van de drinkwatervoorziening. De Drinkwaterwet, maar ook de Europese Drinkwaterrichtlijn, vergt dat bestuursorganen zorgen voor het veiligstellen van een duurzame drinkwatervoorziening. Dit betekent dat dit belang volwaardig moet worden meegenomen door bestuursorganen bij besluiten over ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Wetstechnisch wordt dit vormgegeven door in artikel 2.1, derde lid, na onderdeel c een nieuw onderdeel in te voegen. Deze wijziging leidt ook tot een tekstuele aanpassing van artikel 2.27, onderdeel c, waarin al was opgenomen dat ten aanzien van de drinkwatervoorziening instructieregels over omgevingsverordeningen door het Rijk moeten worden gesteld.

Albert de Vries Van Veldhoven