Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533962 nr. 64

33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 64 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN ALBERT DE VRIES EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 54

Ontvangen 5 juni 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 4.21, tweede lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een komma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • d. de toegankelijkheid van nieuw te realiseren bouwwerken en de directe omgeving daarvan voor mensen met een functiebeperking is gewaarborgd.

Toelichting

Artikel 4.21 draagt de regering op om algemene rijksregels vast te stellen ten aanzien van bouw- en sloopactiviteiten en het gebruiken van bouwwerken. In de tweede nota van wijziging (Kamerstukken II, 2014–2015, 33 962 nr. 24) is aan het eerste lid, onderdeel c, toegevoegd, dat deze regels ook betrekking hebben op de bruikbaarheid van bouwwerken.

In de Nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstukken II, 2014–2015, 33 962 nr. 12, blz. 287) wordt aangegeven dat het begrip bruikbaarheid ruim moet worden geïnterpreteerd, zodat ook de toegankelijkheid voor personen met een functiebeperking hieronder valt te scharen. Hiermee is dus in het eerste lid van artikel 4.21 voorzien in een wettelijke grondslag om rijksregels hierover vast te stellen.

Dit amendement betreft een aanvulling van het tweede lid van artikel 4.21 en borgt dat de regering ook daadwerkelijk dient te voorzien in rijksregels die de toegankelijkheid van nieuw te realiseren bouwwerken en de directe omgeving daarvan vanaf de openbare weg regelen. Het onderwerp is hiervoor belangrijk genoeg, ook gelet op het door Nederland ondertekende maar nog niet geratificeerde VN-verdrag inzake de rechten van Personen met een handicap (Trb. 2007, 169). In het regeerakkoord is afgesproken dat dit verdrag in deze regeerperiode geratificeerd zal worden.

Albert de Vries Dik-Faber