Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533962 nr. 62

33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 62 AMENDEMENT VAN HET LID ALBERT DE VRIES

Ontvangen 5 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 16.63 wordt een lid toegevoegd:

  • 3. Bij algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het eerste lid worden in ieder geval activiteiten aangewezen ter uitvoering van het verdrag van Aarhus.

Toelichting

Met dit amendement wordt zeker gesteld dat in de uitvoeringsregelgeving regels worden gesteld ter uitvoering van het verdrag van Aarhus. Op grond van artikel 16.63 wordt bij algemene maatregel van bestuur vastgelegd in welke gevallen de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)) van toepassing is. Dit amendement draagt de regering op om in ieder geval activiteiten aan te wijzen waarvoor afdeling 3.4 van de Awb van toepassing is, ter uitvoering van het verdrag van Aarhus.

Het betrekken van belangen van derden en maatschappelijke belangen is primair van belang in een vroeg stadium van de besluitvorming, op een moment dat het afwegen van alternatieven nog mogelijk is. Ook in de formele vaststellingsprocedures, waarop artikel 16.63 ziet, is dit van belang. Dit nieuwe lid zorgt ervoor dat de regering in de uitvoeringsregelingen bij het aanwijzen van activiteiten waarvoor de uitgebreide procedure inclusief inspraak van toepassing is, uitvoering geeft aan het verdrag van Aarhus.

Albert de Vries