Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533962 nr. 54

33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 54 AMENDEMENT VAN HET LID ALBERT DE VRIES

Ontvangen 3 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 4.21 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel c, wordt «en bruikbaarheid» vervangen door: , bruikbaarheid en toegankelijkheid.

2. Aan het tweede lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een komma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • d. de toegankelijkheid van nieuw te realiseren bouwwerken en de directe omgeving daarvan voor mensen met een functiebeperking is gewaarborgd.

Toelichting

Artikel 4.21 draagt de regering op om algemene rijksregels vast te stellen ten aanzien van bouw- en sloopactiviteiten en het gebruiken van bouwwerken. In de tweede nota van wijziging (Kamerstukken II, 2014–2015, 33 962, nr. 24) is aan het eerste lid, onderdeel c, toegevoegd, dat deze regels ook betrekking hebben op de bruikbaarheid van bouwwerken.

Hoewel kan worden geredeneerd dat onder bruikbaarheid ook valt te scharen de toegankelijkheid voor personen met een functiebeperking, voorziet dit amendement erin om dit expliciet te regelen. Het onderwerp is hiervoor belangrijk genoeg, ook gelet op het door Nederland ondertekende maar nog niet geratificeerde VN-verdrag inzake de rechten van Personen met een handicap (Trb. 2007, 169). In het regeerakkoord is afgesproken dat dit verdrag in deze regeerperiode geratificeerd zal worden.

Het amendement regelt dat de regering daadwerkelijk dient te voorzien in rijksregels die toegankelijkheid van nieuw te realiseren bouwwerken en de directe omgeving daarvan vanaf de openbare weg regelen.

Albert de Vries