Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2014-2015
Kamerstuk 33962 nr. 53

Gepubliceerd op 3 juni 2015 15:25

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 53 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN

Ontvangen 2 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 23.5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «voorhangprocedure» vervangen door: voor- en nahangprocedure.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Een krachtens artikel 2.14 en 2.15, eerste lid, vastgestelde algemene maatregel van bestuur wordt aan de beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. Hij treedt in werking op een tijdstip dat nadat vier weken na de overlegging zijn verstreken bij koninklijk besluit wordt vastgesteld, tenzij binnen die termijn door of namens een der kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het in de algemene maatregel van bestuur geregelde onderwerp bij wet wordt geregeld. In dat geval wordt een daartoe strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend en wordt de algemene maatregel van bestuur onverwijld ingetrokken.

Toelichting

Dit amendement regelt, overeenkomstig artikel 21.6, vijfde lid, van de Wet milieubeheer, dat de algemene maatregelen van bestuur die omgevingswaarden bevatten een zware nahangprocedure hebben. Op deze wijze wordt recht gedaan aan de democratische legitimiteit van de gekozen milieunormering.

Van Tongeren


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl