Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533962 nr. 53

33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 53 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN

Ontvangen 2 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 23.5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «voorhangprocedure» vervangen door: voor- en nahangprocedure.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Een krachtens artikel 2.14 en 2.15, eerste lid, vastgestelde algemene maatregel van bestuur wordt aan de beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. Hij treedt in werking op een tijdstip dat nadat vier weken na de overlegging zijn verstreken bij koninklijk besluit wordt vastgesteld, tenzij binnen die termijn door of namens een der kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het in de algemene maatregel van bestuur geregelde onderwerp bij wet wordt geregeld. In dat geval wordt een daartoe strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend en wordt de algemene maatregel van bestuur onverwijld ingetrokken.

Toelichting

Dit amendement regelt, overeenkomstig artikel 21.6, vijfde lid, van de Wet milieubeheer, dat de algemene maatregelen van bestuur die omgevingswaarden bevatten een zware nahangprocedure hebben. Op deze wijze wordt recht gedaan aan de democratische legitimiteit van de gekozen milieunormering.

Van Tongeren