Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533962 nr. 52

33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 52 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN

Ontvangen 2 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 3.18 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Belanghebbenden kunnen verzoeken om een wijziging als bedoeld in het derde lid.

Toelichting

Met het amendement wordt bereikt dat burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties, en niet alleen overheden, een rol kunnen spelen bij het op koers houden van een programma met programmatische aanpak door middel van wijziging van het programma. Hiermee is er een extra wettelijk instrument om het programma met programmatische aanpak gericht te houden op het bereiken van de omgevingswaarde. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht staat bezwaar en beroep open tegen het besluit op een verzoek.

Van Tongeren