Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533962 nr. 43

33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 43 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VELDMAN EN DIK-FABER

Ontvangen 1 juni 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel 20.8 wordt als volgt gewijzigd:

Na het eerste lid worden twee leden ingevoegd, luidende:

  • 1a. De resultaten van de monitoring, bedoeld in artikel 20.1, en de gegevens, bedoeld in artikel 20.6, worden, voor zover deze openbaar zijn en daarop geen rechten rusten van derden in de zin van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten of de Databankenwet, actief beschikbaar gesteld op algemeen toegankelijke wijze en voor zover mogelijk langs elektronische weg, in een open en machinaal leesbaar formaat, samen met de metadata.

  • 1b. Het formaat en de metadata voldoen voor zover mogelijk aan formele open standaarden, overeenkomstig artikel 5, eerste lid, van de richtlijn hergebruik van overheidsinformatie.

II

In onderdeel B van de bijlage wordt in de alfabetische opsomming ingevoegd:

richtlijn hergebruik van overheidsinformatie:

Richtlijn 2003/98/EG van het Europees parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie (PbEU 2003, L 345);.

Toelichting

Dit amendement regelt dat alle data die worden verzameld in het kader van de monitoring of op grond van een omgevingsverordening respectievelijk algemene maatregel van bestuur actief beschikbaar worden gesteld, op algemeen toegankelijke wijze en in lijn met de eisen die gelden op grond van de richtlijn hergebruik van overheidsinformatie. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk wanneer deze vallen binnen de kaders van dit amendement.

Richtlijn 2013/37/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie (PbEU 2013 L 175) regelt het op verzoek voor hergebruik beschikbaar stellen van openbare informatie. De richtlijn gaat uit van een verplichting om openbare overheidsinformatie voor hergebruik beschikbaar te stellen indien daarom wordt verzocht: een verzoek om hergebruik moet worden ingewilligd, tenzij sprake is van één van de limitatief omschreven uitzonderingen. Een verzoek om hergebruik wordt onder andere afgewezen als de intellectuele eigendomsrechten op het gevraagde materiaal niet bij de instelling berusten waar het verzoek aan is gericht, maar bij een derde of bij verschillende derden. Instellingen kunnen niet langer volstaan met het langs elektronische weg beschikbaar stellen van de informatie maar hebben een inspanningsverplichting om de informatie in een open en machinaal leesbaar formaat aan te bieden en gebruik te maken van open standaarden.

Het voorgestelde amendement gaat verder dan de richtlijn, doordat informatie niet op verzoek, maar in alle gevallen actief beschikbaar gesteld moet worden.

Voor sommige gegevens zal het onmogelijk zijn om de brongegevens te verstrekken omdat deze gegevens niet openbaar zijn in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur, bijvoorbeeld omdat dit vertrouwelijke bedrijfsgegevens zijn of omdat deze gegevens herleidbaar zijn tot individuele personen of persoonlijke beleidsopvattingen betreffen. In gevallen waarop dit van toepassing is kan de overheid waar mogelijk geaggregeerde gegevens aan het publiek verstrekken.

Een tweede uitzondering op het open data karakter van gegevens is als deze gegevens worden verzameld door bedrijven en particuliere organisaties tegen commerciële tarieven, zoals gegevens die worden gebruikt ter onderbouwing van een aanvraag of worden verstrekt aan de overheid ter uitvoering van een wettelijke informatieverplichting. Op deze gegevens kunnen intellectuele eigendomsrechten rusten van derden. Om dergelijke gegevens te kunnen vrijgeven aan het publiek zal het bevoegd gezag in beginsel over een voldoende toereikende licentie moeten beschikken. Als dit niet het geval is dan kunnen deze gegevens niet als open data worden verstrekt.

Ten derde is het denkbaar dat bepaalde gegevens nog niet in machinaal leesbare vorm kunnen worden aangeboden. Daarom is in lid 1a opgenomen dat de data voor zover mogelijk langs elektronische weg, in een open en machinaal leesbaar formaat beschikbaar moeten worden gesteld. Het kan aan het betreffende overheidslichaam worden overgelaten om te bepalen in welke andere vorm de gegevens dan beschikbaar worden gesteld. Dat kan bijvoorbeeld door een kopie of de letterlijke inhoud of, indien ook dat niet van het bestuursorgaan gevergd kan worden, een uittreksel of een samenvatting van de inhoud beschikbaar te stellen.

In het wetsvoorstel is geen algemene bepaling opgenomen over het open-data-karakter van de verzamelde gegevens (Kamerstukken II 2014/15, 33 962, nr. 12, blz. 206–207). In de uitvoeringsregelgeving zal worden bepaald op welke wijze en onder welke voorwaarden gegevens beschikbaar worden gesteld. Volgens de indieners van het amendement dient het uitgangspunt van open data echter voorop te staan en dienen mogelijke uitzonderingen in de wet te zijn opgenomen.

Wetstechnisch wordt dit amendement vormgegeven door aan artikel 20.8 van de Omgevingswet twee nieuwe leden toe te voegen.

Veldman Dik-Faber