Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533962 nr. 38

33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 38 AMENDEMENT VAN HET LID ALBERT DE VRIES

Ontvangen 1 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 3.1, eerste lid, komt te luiden:

  • 1. De gemeenteraad stelt een gemeentelijke omgevingsvisie vast. De gemeenteraad kan in samenwerking met de raden van andere gemeenten een omgevingsvisie vaststellen.

Toelichting

Dit amendement beoogt te regelen dat voor het grondgebied van alle gemeenten een omgevingsvisie moet worden vastgesteld, hetzij door de gemeente zelf, hetzij een gezamenlijke visie van meerdere gemeenten in regionaal verband.

Aangezien bij de Tweede Nota van Wijziging (Kamerstukken II 2014/15, 33 962, nr. 24) een nieuw artikel 3.2a aan het wetsvoorstel is toegevoegd dat regelt dat bij het opstellen van omgevingsvisies rekening moet worden gehouden met een aantal in artikel 3.2a genoemde beginselen (voorzorgsbeginsel, het beginsel van preventief handelen, het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron dienen te worden bestreden en het beginsel dat de vervuiler betaalt), wordt met dit amendement ook de doorwerking van deze beginselen op de beleidsvorming en visievorming op gemeentelijk en regionaal niveau geborgd.

Dit amendement bevat nadrukkelijk de mogelijkheid om omgevingsvisies op regionaal niveau, in samenwerking met andere gemeenten te maken. Dit geeft gemeenten de mogelijkheid om in samenwerking een integrale omgevingsvisie te maken voor een gebied en voor thema’s die het eigen gemeentelijk grondgebied overstijgt.

Wetstechnisch wordt dit vormgegeven door wijziging van het eerste lid van artikel 3.1 van de Omgevingswet.

Albert de Vries