Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533962 nr. 32

33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 32 AMENDEMENT VAN HET LID RONNES

Ontvangen 29 mei 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 4.2 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Regels als bedoeld in het eerste lid beperken alleen om dringende redenen de meest doelmatige functie van een locatie.

Toelichting

In voorgaande wetgeving en (dus) in bestemmingsplannen was geregeld dat het verboden was om gronden in strijd met de bestemming te gebruiken. Diezelfde regels bevatten een nuancering of hardheidsclausule die het gemeentebestuur de mogelijkheid gaf om met een zogenaamde binnenplanse vrijstelling van het bestemmingsplan af te wijken, de zogenoemde toverformule rondom het meest doelmatige gebruik.

De amendement beoogt niet om de toverformule terug te brengen, maar wel om het principe dat het meest doelmatige gebruik van gronden niet zonder reden belemmerd mag worden.

Indiener vindt het wenselijk dit principe in de wet vast te leggen en daarom wordt voorgesteld om in de Omgevingswet een bepaling op te nemen op grond waarvan regels in een Omgevingsplan de meest doelmatige functie van een locatie slechts om dringende redenen mag beperken.

Ronnes