Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533962 nr. 30

33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 30 AMENDEMENT VAN HET LID ALBERT DE VRIES

Ontvangen 28 mei 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 2.1, derde lid, wordt na onderdeel c een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • ca. het duurzaam veilig stellen van de openbare drinkwatervoorziening,.

Toelichting

In artikel 2.1 is de wijze waarop overheden hun taken en bevoegdheden kunnen uitoefenen nader omschreven. Overheden houden bij het uitoefenen van taken en bevoegdheden rekening met de samenhang van de relevante onderdelen en aspecten van de fysieke leefomgeving en de rechtstreeks daarbij betrokken belangen. Het artikel bevat een uitgebreide opsomming van diverse belangen, maar daarin ontbreekt het belang van de bescherming van drinkwatergebieden. De Drinkwaterwet, maar ook de Europese Drinkwaterrichtlijn, vergt dat bestuursorganen zorgen voor het veiligstellen van een duurzame drinkwatervoorziening. Dit betekent dat dit belang volwaardig moet worden meegenomen door bestuursorganen bij besluiten over ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Wetstechnisch wordt dit vormgegeven door in artikel 2.1, derde lid, na onderdeel c een nieuw onderdeel in te voegen.

Albert de Vries