Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533962 nr. 19

33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER

Ontvangen 20 mei 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 3.2 wordt na de aanhef een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 0a. een beschrijving van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving,.

Toelichting

Een omgevingsvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud van het grondgebied en de hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid. Met dit amendement wordt toegevoegd dat er ook een beschrijving dient te zijn van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Hiermee wordt gegarandeerd dat de omgevingsvisie nadrukkelijk ook rekening houdt met de historie van een gebied en de aanwezige kwaliteiten. Het is niet de bedoeling dat ieder element van de fysieke leefomgeving in Nederland wordt beschreven. Het gaat net als bij de andere onderdelen van artikel 3.2 om de hoofdlijnen. Een dergelijke beschrijving draagt er toe bij dat te beschermen elementen van de omgeving zoals cultureel erfgoed in beeld zijn.

De regering is terughoudend met het voorschrijven van inhoudelijke vereisten aan de omgevingsvisie omdat dit kan leiden tot juridisering van het instrument (Nota naar aanleiding van het verslag, Kamerstukken II, 2014–2015, 33 962, nr. 12, paragraaf 8.3.2, blz. 173). Door het gebruik van het begrip hoofdlijnen in dit amendement, zoals ook het geval is in de andere onderdelen van artikel 3.2, wordt juridisering voorkomen.

Dik-Faber