Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533962 nr. 17

33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID DE ROUWE

Ontvangen 19 mei 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 16.5 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Bij het nemen van een besluit op grond van deze wet kan ook gebruik worden gemaakt van gegevens uit rapporten die bij de vaststelling van het besluit ouder zijn dan twee jaar, indien die rapporten betrekking hebben op de kwaliteit van de bodem, en wordt onderbouwd dat de gegevens nog actueel zijn.

Toelichting

Met dit amendement wordt duidelijk gemaakt dat bij het nemen van besluiten op grond van de Omgevingswet ook gebruik kan worden gemaakt van gegevens uit rapporten ouder dan twee jaar, wanneer het gaat om rapporten die betrekking hebben op de kwaliteit van de bodem. In dergelijke gevallen moet onderbouwd worden waarom deze gegevens nog actueel zijn.

De indiener constateert dat de onderzoeken die ten grondslag liggen aan het nemen van een besluit in het kader van de Omgevingswet omvangrijk zijn. Dat is weliswaar mede afhankelijk van de omvang en impact van het voorgenomen plan, maar in zijn algemeenheid is die onderzoeksdruk fors. Dat kan (economische) initiatieven belemmeren. Indiener vindt dat ongewenst en wil daarom expliciet maken dat reeds gedaan onderzoek dat ouder is dan twee jaar nog bruikbaar is, indien het gaat om een rapport dat betrekking heeft op de kwaliteit van de bodem en wordt onderbouwd dat de gegevens nog actueel zijn.

De Rouwe