Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533962 nr. 152

33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 152 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S.

Ontvangen 25 juni 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 5.40 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Als geval als bedoeld in artikel 5.38, eerste lid, onder a, of tweede lid, onder a, wordt in ieder geval aangewezen het geval waarin de voorschriften van de omgevingsvergunning kunnen worden gewijzigd of de omgevingsvergunning kan worden ingetrokken, met het oog op het treffen van passende preventieve maatregelen ter bescherming van de gezondheid, bedoeld in artikel 4.22, tweede lid, onder aa.

Toelichting

Gezondheid dient een volwaardige rol te krijgen bij de toepassing van de bevoegdheden op grond van de Omgevingswet over individuele projecten.

In de wet is al voorzien dat dit belang onderdeel uitmaakt van het toetsingskader voor vergunningverlening van onder meer de milieubelastende activiteit.

Dit amendement regelt dat (de voorschriften van) verleende omgevingsvergunningen kunnen worden gewijzigd of ingetrokken als dit naar het oordeel van het bevoegd gezag nodig is vanwege het treffen van passende preventieve maatregelen ter bescherming van de gezondheid. Hiermee wordt geborgd dat bij AMvB hierover regels moeten worden gesteld.

Van Veldhoven Smaling Albert de Vries