Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533962 nr. 141

33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 141 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Ontvangen 24 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na artikel 2.11 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.11a (opname omgevingswaarden gemeente voor kwaliteit van de leefomgeving)

Bij omgevingsplan worden, voor zover van toepassing, met het oog op het waarborgen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in ieder geval omgevingswaarden vastgesteld voor:

 • a. het waarborgen van de veiligheid,

 • b. het beschermen van de gezondheid,

 • c. het beschermen van het milieu,

 • d. het beschermen van landschappelijke of stedenbouwkundige waarden,

 • e. het behoud van cultureel erfgoed,

 • f. de natuurbescherming,

 • g. het tegengaan van klimaatverandering,

 • h. de kwaliteit van bouwwerken,

 • i. de evenwichtige toedeling van functies aan locaties,

 • j. het behoeden van de staat en werking van infrastructuur voor nadelige gevolgen van activiteiten,

 • k. het beheer van infrastructuur,

 • l. het beheer van watersystemen,

 • m. het beheer van geobiologische en geothermische systemen en ecosystemen,

 • n. het beheer van natuurlijke hulpbronnen,

 • o. het beheer van natuurgebieden,

 • p. het gebruik van bouwwerken.

II

Na artikel 2.12 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.12a (opname omgevingswaarden provincie)

Bij omgevingsverordening worden, voor zover van toepassing, met het oog op het waarborgen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in ieder geval omgevingswaarden vastgesteld voor:

 • a. het waarborgen van de veiligheid,

 • b. het beschermen van de gezondheid,

 • c. het beschermen van het milieu,

 • d. het beschermen van landschappelijke of stedenbouwkundige waarden,

 • e. het behoud van cultureel erfgoed,

 • f. de natuurbescherming,

 • g. het tegengaan van klimaatverandering,

 • h. de kwaliteit van bouwwerken,

 • i. de evenwichtige toedeling van functies aan locaties,

 • j. het behoeden van de staat en werking van infrastructuur voor nadelige gevolgen van activiteiten,

 • k. het beheer van infrastructuur,

 • l. het beheer van watersystemen,

 • m. het beheer van geobiologische en geothermische systemen en ecosystemen,

 • n. het beheer van natuurlijke hulpbronnen,

 • o. het beheer van natuurgebieden,

 • p. het gebruik van bouwwerken.

Toelichting

De indiener kan zich vinden in het brede scala aan oogmerken dat in de wet is opgenomen. Deze oogmerken hebben ieder afzonderlijk betrekking op een door het bevoegd gezag niet te negeren onderdeel van de fysieke leefomgeving.

De indiener acht het dan ook waardevol voor het bevoegde gezag dat zij elk van de genoemde onderdelen van de fysieke leefomgeving in overweging neemt om daarvoor omgevingswaarden vast te stellen, wanneer zij het ruimtelijke beleid opstelt om de kwaliteit van de fysieke leefomgeving adequaat wil waarborgen.

Daarbij wijst de indiener er met nadruk op dat dit amendement tevens regelt dat de gemeente of de provincie enkel omgevingswaarden vaststelt indien dit van toepassing is op de betreffende gemeente of provincie.

Van Veldhoven