Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533962 nr. 118

33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 118 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Ontvangen 24 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Aan artikel 1.2, tweede lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel i door een komma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • j. werelderfgoed.

II

In artikel 2.1, derde lid, wordt na onderdeel e een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • ea. het behoud van de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed,.

III

Artikel 2.27 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a vervalt: , in ieder geval ter uitvoering van het werelderfgoedverdrag.

2. Na onderdeel a wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • aa. het behoud van de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed, in ieder ter uitvoering van het werelderfgoedverdrag,.

IV

In artikel 2.28 wordt na onderdeel a een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • aa. het behoud van de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed, in ieder geval ter uitvoering van het werelderfgoedverdrag,.

V

Aan artikel 4.3, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h door een komma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • i. activiteiten die werelderfgoed betreffen.

VI

In hoofdstuk 4 wordt na artikel 4.28 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4.29 (rijksregels werelderfgoed)

  • 1. De in artikel 4.3 bedoelde regels over activiteiten die werelderfgoed betreffen, worden gesteld met het oog op het behoud van de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed.

  • 2. De regels strekken er in ieder geval toe dat beschadiging of vernieling van werelderfgoed wordt voorkomen.

VII

In artikel 20.18, tweede lid, wordt na «cultureel erfgoed» ingevoegd: en werelderfgoed.

VIII

In de bijlage bij artikel 1.1 worden in onderdeel A in de alfabetische opsomming ingevoegd:

werelderfgoed:

op het grondgebied van Nederland gelegen cultureel en natuurlijk erfgoed dat op grond van het werelderfgoedverdrag is opgenomen in de Lijst van het Werelderfgoed;.

Toelichting

Dit amendement regelt dat waar regels (kunnen) worden gesteld inzake cultureel erfgoed eveneens regels (kunnen) worden gesteld inzake werelderfgoed, en wel met het oog op de bescherming van het behoud van de uitzonderlijke universele waarde van het werelderfgoed.

Van Veldhoven