Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533962 nr. 114

33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 114 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SMALING TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 102

Ontvangen 24 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 16.54 komt als volgt te luiden:

Artikel 16.54 (overleggen gegevens en bescheiden in verband met actualisering omgevingsvergunning)

  • 1. De vergunninghouder verschaft op verzoek van het bevoegd gezag aan dat bevoegd gezag gegevens en bescheiden die nodig zijn voor:

    • a. het met toepassing van artikel 5.36 bezien of de voorschriften van de vergunning nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen van de technische mogelijkheden tot het beschermen van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu,

    • b. het naar aanleiding van de toepassing van artikel 5.36 wijzigen van de voorschriften van een omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 5.40, tweede lid.

  • 2. Artikel 16.53, vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.

II

In artikel 18.1, onderdeel c, wordt «vanwege een activiteit die in strijd is met het bepaalde bij of krachtens deze wet» vervangen door: vanwege enig handelen of nalaten in strijd met het bepaalde bij of krachtens deze wet.

Toelichting

Met dit amendement wordt voorgesteld artikel 16.54 van de Omgevingswet (Ow) opnieuw vast te stellen. Geregeld wordt dat de vergunninghouder op verzoek van het bevoegd gezag áán dat bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt, die nodig zijn in twee situaties:

  • op grond van artikel 5.36 kan het bevoegd gezag bezien of de voorschriften van de vergunning (voor zover die betrekking heeft op een stortingsactiviteit op zee, een milieubelastende activiteit of een lozingsactiviteit) nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen van de technische mogelijkheden tot het beschermen van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu. Voor deze beoordeling kunnen gegevens en bescheiden van de vergunninghouder nodig zijn;

  • naar aanleiding van het hiervoor bedoelde onderzoek door het bevoegd gezag kunnen de voorschriften van de omgevingsvergunning worden gewijzigd. Ook hiervoor kan het bevoegd gezag gegevens nodig hebben van de vergunninghouder.

Het voorgestelde tweede lid van artikel 16.54 regelt dat artikel 16.53, vijfde lid, van overeenkomstige toepassing is. Dat betekent dat de gegevens en bescheiden niet verstrekt hoeven te worden als het bevoegd gezag al over die gegevens of bescheiden beschikt.

Het toezicht en de bestuurlijke handhaving zijn geregeld via artikel 18.1 van de Omgevingswet, en dat het bevoegd gezag op grond van dat artikel gerechtigd is tot het houden van dat toezicht en het verrichten van die handhaving.

Het wijzigen van de voorschriften van de omgevingsvergunning kan worden gecombineerd met het ambtshalve verlenen van een revisievergunning, waartoe artikel 5.41 de mogelijkheid biedt.

Smaling