Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533962 nr. 105

33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 105 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Ontvangen 23 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 2.34, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de onderdelen b tot en met d vervalt «, als dat nodig is met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties».

2. In onderdeel e vervalt «als dat nodig is met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties».

Toelichting

Voor de indiener staat voorop dat het Rijk terughoudend moet zijn met het gebruiken van haar instructiebevoegdheid. Echter, een «evenwichtige toedeling van functies en locaties» is wat de indiener betreft een te vage grond om de instructiebevoegdheid in te zetten wanneer dit wél echt nodig is. Het vermoeden is daarnaast dat de huidige formulering «evenwichtige toedeling van functies aan locaties» op gespannen voet staat met de Rijkscoördinatieregeling.

Het Rijk kent een systeemverantwoordelijkheid op een aantal gedecentraliseerde beleidsgebieden, bijvoorbeeld het natuurbeleid. Wanneer er sprake is van verwaarlozing van natuur door een bepaalde provincie, moet het Rijk kunnen ingrijpen om daarmee invulling te kunnen geven aan haar systeemverantwoordelijkheid.

Daarnaast kent het Rijk een systeemverantwoordelijkheid op tal van andere, niet-decentraliseerde beleidsgebieden, bijvoorbeeld de vitale infrastructuur of de energievoorziening. Ook hier moet het Rijk in staat zijn die systeemverantwoordelijkheid adequaat in te vullen, zowel waar het gaat om de ruimtelijke als de kwalitatieve aspecten daarvan.

Dit amendement regelt dat in de grondslag voor het geven van instructies door het Rijk voor betreffende gevallen niet meer de beperking is opgenomen dat een instructie nodig moet zijn met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Dit laat onverlet dat de grenzen van artikel 2.3 in acht moeten worden gehouden bij het geven van dergelijke instructies. Op deze manier wordt meer recht gedaan aan waar het bij de instructiebevoegdheid voor het Rijk om moet gaan, namelijk het adequaat invulling geven aan haar systeemverantwoordelijkheid. Daarmee wordt de houdbaarheid van de wet versterkt.

Van Veldhoven