Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533962 nr. 104

33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 104 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN RONNES TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 51

Ontvangen 22 juni 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In de bijlage, onderdeel A, wordt in de begripsomschrijving van infrastructuur «wegen, spoorwegen, vaarwegen» vervangen door: wegen en vaarwegen, waaronder routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen, en spoorwegen.

Toelichting

De recreatieve infrastructuur (routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen) verdient een positie in deze wet. De afgelopen jaren is de wettelijke borging van de routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen vervallen. De motivering door de Minister dat de routenetwerken voldoende geborgd zouden zijn met het benoemen ervan in de Rijksstructuurvisie en het vertrouwensbeginsel tussen overheden, is een onjuiste aanname. Daarmee dreigen honderden miljoenen aan investeringen in deze routenetwerken teloor te gaan, omdat een integrale aanpak voor onderhoud, brughoogten en aansluiting van paden en routes niet kan worden afgedwongen op grond van een Structuurvisie en een Wet revitalisering generiek toezicht. Ook het algemene afstemmingsvereiste (artikel 2.2. van onderhavige wet) zal hierbij niet helpen.

Met het expliciet opnemen van routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen (ofwel recreatieve infrastructuur) onder de definitie van «infrastructuur» in de bijlage wordt een wettelijke basis gecreëerd voor de bescherming van de bedoelde routenetwerken.

Van Veldhoven Ronnes