33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Nr. 73 HERDRUK1 SUBAMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN PIA DIJKSTRA

Ontvangen 11 september 2014

De ondergetekenden stellen het volgende subamendement voor:

In het amendement van de leden Van der Staaij en Dik-Faber (stuk nr. 23) wordt «de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond» vervangen door: de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging, de culturele achtergrond en de seksuele gerichtheid.

Toelichting

Indieners steunen het uitgangspunt van de indieners van het amendement dat Wlz-uitvoerders bij het contracteren van zorgaanbieders rekening dienen te houden met de achtergrond van de verzekerde. Naast godsdienstige gezindheid, levensovertuiging of culturele achtergrond dient daarbij naar de mening van de indieners ook seksuele gerichtheid te worden meegenomen.

Bergkamp P. Dijkstra


X Noot
1

Herdruk in verband met vermelding juiste naam.

Naar boven