Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433841 nr. 56

33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Nr. 56 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 531

Ontvangen 9 april 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 2.1.2, tweede lid, onderdeel b, wordt «mantelzorgers en andere vrijwilligers» vervangen door: mantelzorgers en vrijwilligers.

II

In artikel 2.2.2 wordt «mantelzorgers en andere vrijwilligers» vervangen door: mantelzorgers en vrijwilligers.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat in de artikelen van de WMO 2015 waar wordt gesproken over «mantelzorgers en andere vrijwilligers», voortaan wordt gesproken over «mantelzorgers en vrijwilligers».

De indiener meent dat door de gekozen formulering de suggestie wordt gewekt dat mantelzorgers hun taken «vrijwillig» verrichten. Niet alle mantelzorgers kiezen ervoor om zorg te verlenen, zij kunnen hiertoe door omstandigheden zijn gedwongen. Door de formulering te wijzigen wordt beter recht gedaan aan de praktijk.

Dik-Faber Bergkamp


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening.