Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433841 nr. 51

33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Nr. 51 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 221

Ontvangen 3 april 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 2.3.6, tweede lid, onderdeel b, vervalt.

Toelichting

De indieners hechten vanwege de keuzevrijheid van de burger aan een gelijkwaardige positie van het persoonsgebonden budget naast de voorziening in natura. De conceptwet Wmo 2015 kent in artikel 2.3.6, tweede lid, onder b, een toetsgrond waardoor cliënt zich gemotiveerd op het standpunt dient te stellen dat de maatwerkvoorziening die wordt geleverd door een aanbieder, door hem niet passend wordt geacht. Dit is ter beoordeling aan de gemeente. Met het schrappen van artikel 2.3.6, tweede lid, onder b, wordt duidelijk dat een PGB een gelijkwaardig alternatief is.

Keijzer Bergkamp Voortman Van der Staaij Baay-Timmerman


X Noot
1

Vervangen i.v.m. wijziging in de ondertekening.