Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433841 nr. 5

33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN

Ontvangen 28 januari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 2.6.5, eerste lid, komt te luiden als volgt:

  • 1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 662 en 663 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, ziet het college er op toe dat de aanbieder aan welke een overheidsopdracht voor het leveren van een voorziening wordt gegund, het betrokken personeel van de aanbieder of aanbieders die voor hem in opdracht van het college die voorziening leverden, overneemt.

Toelichting

Een verplichting tot overleg over de overname van personeel van de oude aanbieder bij het gunnen van een overheidsopdracht voor het leveren van een voorziening aan een nieuwe aanbieder, is wat de indiener betreft te vrijblijvend. Dit amendement dient ter versteviging van de positie van de mensen die werkzaam zijn bij aanbieders en het verbeteren van de continuïteit van zorg voor cliënten.

Voortman