Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433841 nr. 45

33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Nr. 45 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN

Ontvangen 20 maart 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 6.5 wordt «2015» telkens vervangen door: 2016.

II

In artikel 6.7 wordt «2015» vervangen door: 2016.

III

In artikel 6.8 wordt «2015» vervangen door: 2016.

IV

In artikel 6.9 wordt «2015» vervangen door: 2016.

V

In artikel 6.10 wordt «2015» vervangen door: 2016.

VI

In artikel 6.11 wordt «2015» vervangen door: 2016.

VII

In artikel 6.12 wordt «2015» vervangen door: 2016.

VIII

In artikel 6.13 wordt «2015» vervangen door: 2016.

IX

In artikel 6.14 wordt «2015» vervangen door: 2016.

X

In artikel 6.15 wordt «2015» vervangen door: 2016.

XI

In artikel 6.16 wordt «2015» vervangen door: 2016.

XII

In artikel 6.17 wordt «2015» vervangen door: 2016.

XIII

In artikel 6.18 wordt «2015» vervangen door: 2016.

XIV

In artikel 6.19 wordt «2015» telkens vervangen door: 2016.

XV

In artikel 6.20 wordt «2015» vervangen door: 2016.

XVI

In artikel 6.21, onder 6, wordt «2015» vervangen door: 2016.

XVII

In artikel 6.22 wordt «2015» telkens vervangen door: 2016.

XVIII

In artikel 6.23 wordt «2015» vervangen door: 2016.

XIX

In artikel 6.24 wordt «2015» vervangen door: 2016.

XX

In artikel 6.25 wordt «2015» vervangen door: 2016.

XXI

In artikel 6.26 wordt «2015» vervangen door: 2016.

XXII

In artikel 6.27 wordt «2015» vervangen door: 2016.

XXIII

In artikel 6.28 wordt «2015» telkens vervangen door: 2016.

XXIV

In artikel 6.29 wordt «2015» vervangen door: 2016.

XXV

In artikel 6.30 wordt «2015» vervangen door: 2016.

XXVI

In artikel 6.32 wordt «2015» vervangen door: 2016.

XXVII

In artikel 6.33 wordt «2015» vervangen door: 2016.

XXVIII

In artikel 6.34, onder 1, wordt «2015» vervangen door: 2016.

XXIX

In artikel 6.35 wordt «2015» vervangen door: 2016.

XXX

In artikel 6.36, onder 2, wordt «2015» vervangen door: 2016.

XXXI

Artikel 7.11, wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid komt te luiden:

  • 1. Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

2. In het tweede lid wordt «2015» vervangen door: 2016.

XXXII

In artikel 7.12 wordt «2015» vervangen door: 2016.

Toelichting

Met voorliggend wetsvoorstel worden verschillende vormen van zorg gedecentraliseerd naar gemeenten. Deze decentralisatie staat niet op zichzelf, de taken van gemeenten op het gebied van werk en zorg worden als gevolg van verschillende decentralisaties flink uitgebreid. De indiener is van mening dat gemeenten voldoende tijd en ruimte moeten krijgen om zich goed op de decentralisatie voor te bereiden en de zorg te regelen voor mensen die zorg nodig hebben. Zeker gezien de bezuinigingen die met voorliggend wetsvoorstel gepaard gaan en de zorgen die mensen hebben of zij nog wel de zorg kunnen krijgen die nodig is, is er meer tijd nodig voor gemeenten om zich goed voor te bereiden. De beoogde inwerkingtredingsdatum van voorliggend wetsvoorstel is 1 januari 2015. Gezien de nog lopende behandeling van het wetsvoorstel en onduidelijkheden voor gemeenten, is indiener van mening dat die datum te snel komt om deze zorg op 1 januari 2015 verantwoord te decentraliseren. Daarom wordt in dit amendement voorgesteld de datum voor inwerkingtreding met 1 jaar te verschuiven, naar 1 januari 2016.

Uitstel van de inwerkingtredingsdatum hoeft niet te betekenen dat de voorbereiding bij gemeenten stil komt te liggen. Door voorliggend wetsvoorstel een jaar later in werking te laten treden, kunnen gemeenten de mogelijkheid krijgen om in een overgangsjaar pilots op te zetten om goede zorg aan huis te regelen. Zo kan in dat jaar duidelijk worden tegen welke problemen gemeenten aanlopen wanneer hun verantwoordelijkheden voor de zorg aan huis worden uitgebreid en kunnen die knelpunten worden opgelost nog voor de verantwoordelijkheid daadwerkelijk overgaat naar gemeenten.

Indien dit amendement wordt aangenomen, wordt in het opschrift «Wet maatschappelijke ondersteuning 2015» vervangen door: Wet maatschappelijke ondersteuning 2016.

Voortman