33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Nr. 42 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN

Ontvangen 17 maart 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 2.3.1 wordt gewijzigd als volgt:

1. Voor de huidige tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Om de beperkingen die een persoon ondervindt in zijn zelfredzaamheid en participatie op te heffen wordt het recht op zorg en voorzieningen gegarandeerd en treft het college in ieder geval individuele zorg en individuele voorzieningen die hem in staat stellen:

    • a. een huishouden te voeren;

    • b. zich te verplaatsen in en om de woning;

    • c. zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel;

    • d. medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan.

Toelichting

Dit amendement geeft mensen een recht op zorg en een recht op individuele voorzieningen, zoals huishoudelijke verzorging, begeleiding, dagbesteding, woonvoorzieningen, rolstoelen, vervoersvoorzieningen of een parkeerkaart voor mensen met een beperking. De indieners beogen met dit amendement de willekeur en de grote verschillen in zorg- en voorzieningenniveau tussen gemeenten te beperken. Bovendien ontstaat er rechtsgelijkheid en rechtszekerheid, worden klachten- en bezwaarprocedures vergemakkelijkt en wordt juridisering voorkomen. Met dit recht op zorg kunnen mensen met een beperking in heel Nederland meedoen en worden ze niet gehinderd door lokale obstakels.

Siderius Van Gerven

Naar boven