Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433841 nr. 39

33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Nr. 39 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER

Ontvangen 13 maart 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 2.3.2 vervalt het zesde lid.

Toelichting

Het wetsvoorstel kent een «nee, tenzij» karakter. Deze vloeit voort uit het ontbreken van het compensatiebeginsel en uit het feit dat een aanvraag om een maatwerkvoorziening niet kan worden gedaan dan nadat het onderzoek is uitgevoerd, tenzij het onderzoek niet is uitgevoerd binnen de termijn van zes weken. Amendement 19 van de indiener stelt voor het compensatiebeginsel in de Wmo 2015 te voegen (Kamerstukken II, 2013/14, 33 841, nr. 19). Met dit amendement wordt artikel 2.3.2 aangepast, waarin is geregeld dat pas na afronding van het onderzoek van het college een persoon een aanvraag om een maatwerkvoorziening kan indienen. De indiener beoogt met het schrappen van artikel 2.3.2, zesde lid, te regelen dat het onderzoek niet hoeft te worden afgewacht, maar dat direct een aanvraag om een maatwerkvoorziening kan worden ingediend.

Keijzer