Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433841 nr. 36

33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Nr. 36 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN OTWIN VAN DIJK

Ontvangen 13 maart 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 1.1.1 wordt in de definitie van «algemene voorziening» de zinsnede «het versterken van zelfredzaamheid en participatie, of op opvang» vervangen door: maatschappelijke ondersteuning.

II

In artikel 2.2.2 wordt na «algemene maatregelen» ingevoegd: en de algemene voorzieningen.

Toelichting

Met dit amendement wordt artikel 2.2.2 in overeenstemming gebracht met de memorie van toelichting (p. 50), waarin staat dat het college de verplichting krijgt om in ieder geval algemene «voorzieningen» te treffen die mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en het verlenen van mantelzorg en vrijwilligerswerk bevorderen. De indieners vinden algemene voorzieningen voor mantelzorgers en vrijwilligers gewenst, omdat zij daarmee beter in staat zijn hun ondersteuningstaken te blijven vervullen en de vraag naar zwaardere zorg nog vaak kan worden uitgesteld. Mogelijke voorbeelden van algemene voorzieningen zijn het wegnemen van belemmeringen door het organiseren van scholing van mantelzorgers en vrijwilligers, het bieden van advies en informatie of lotgenotencontact, het inrichten van een mantelzorgsteunpunt, het beschikbaar stellen van een «mantelzorgmakelaar» of een digitaal matchingsysteem voor vraag en aanbod van vrijwilligers.

Aangezien de definitie van «algemene voorziening» geen rekening houdt met mantelzorg en vrijwilligerswerk, wordt de definitie in overeenstemming gebracht met de memorie van toelichting. Tegelijkertijd wordt met de keuze voor de definitie «maatschappelijke ondersteuning» duidelijk dat de algemene voorzieningen voor cliënten gericht blijven op het bevorderen van de zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang.

Van der Staaij Otwin van Dijk