Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433841 nr. 32

33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Nr. 32 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN

Ontvangen 11 maart 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 1.1.1 vervalt: – CAK: het CAK, genoemd in artikel 48, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;.

II

Artikel 2.1.4 vervalt.

III

Artikel 2.1.5 vervalt.

IV

In artikel 2.3.2, tweede lid, vervalt onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel e door een punt, onderdeel f.

V

In artikel 4.1.1, eerste lid, vervallen «4.2.3,» en «2.1.4, 2.1.5,».

VI

Artikel 4.1.2 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid vervalt onderdeel b.

2. In het tweede lid vervalt onderdeel b.

VII

Artikel 4.1.3 vervalt.

VIII

In artikel 4.1.9, tweede lid, vervalt «het CAK, een andere instantie als bedoeld in artikel 2.1.4, zevende lid,».

IX

Artikel 4.2.1 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, onderdeel a, vervalt «, 4.2.3».

2. In het tweede lid vervalt onderdeel b.

X

Artikel 4.2.2 wordt gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel a vervalt «2.1.4, 2.1.5,».

2. Onderdeel b vervalt.

XI

Artikel 4.2.3 vervalt.

XII

Artikel 4.2.4 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid vervalt.

2. In het tweede en derde lid vervalt «2.1.4, 2.1.5,»

XIII

In artikel 4.2.10 vervalt «het CAK, een andere instantie als bedoeld in artikel 2.1.4, zevende lid,».

XIV

Artikel 6.23 vervalt.

XV

Artikel 6.28 komt als volgt te luiden:

Artikel 6.28

Aan artikel 2 van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Deze wet niet is van toepassing op:

    • a. aanbieders als bedoeld in artikel 1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

    • b. derden van wie een cliënt, aan wie een persoongebonden budget in de zin van die wet is verstrekt, de diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren betrekt.

XVI

In artikel 7.3, zesde lid, wordt «De artikelen 2.1.4, zesde lid, en 2.3.8 zijn» vervangen door: Artikel 2.3.8 is.

XVII

In artikel 7.7, eerste lid, vervalt «2.1.4, 2.1.5,».

Toelichting

Dit amendement regelt dat zorgvragers geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor zorg en voorzieningen op basis van dit wetsvoorstel. De indieners zijn van mening dat er geen financiële drempel kan worden opgeworpen voor noodzakelijke zorg en voorzieningen die mensen nodig hebben. Het zorgstelsel dient voor iedere Nederlander vrij toegankelijk te zijn onafhankelijk van de dikte van iemands portemonnee. Bovendien kan het bureaucratische circus dat gemoeid gaat met de inning van de eigen bijdragen worden gestopt. De aandacht kan daarmee weer uit gaan naar de kwaliteit van zorg.

Siderius Van Gerven