Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433841 nr. 18

33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Nr. 18 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN

Ontvangen 27 februari 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel 5.3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5.3a

  • 1. Onze Minister verstrekt jaarlijks aan gemeenten een specifieke uitkering ten behoeve van de bekostiging van maatschappelijke ondersteuning.

  • 2. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de verstrekking en de betaling van de specifieke uitkering aan gemeenten.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe om het budget dat gedecentraliseerd wordt ten behoeve van maatschappelijke ondersteuning te oormerken. De indieners zijn van mening dat geld bedoeld voor zorg niet mag worden uitgegeven aan andere zaken dan deze gedecentraliseerde taak. De indieners merken op dat juist in tijden van forse bezuinigingen op het gemeentefonds het risico aanwezig is dat gemeenten aan het gemeentefonds geld onttrekken om gaten in de gemeentebegroting te dichten. Voor het goed uitvoeren van deze nieuwe gemeentelijke taak, draagt het oormerken eraan bij dat er budget is voor het uitvoeren van deze taken.

Siderius Van Gerven