Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433841 nr. 16

33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER

Ontvangen 27 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 2.1.4 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede, derde, vierde en zesde lid wordt «maatwerkvoorziening» telkens vervangen door: voorziening.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 8. Het CAK verrekent vorderingen op een persoon krachtens deze wet en vorderingen op een persoon krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten indien deze vorderingen een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur gesteld maximum overschrijden. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de omvang en de wijze van verrekening.

Toelichting

Dit amendement regelt verschillende zaken. Ten eerste worden de regels die op grond van artikel 2, tweede lid, onderdeel b, bij gemeentelijke verordening voor algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen kunnen worden gesteld, gelijk getrokken. Dit gebeurt door «maatwerkvoorzieningen» steeds te vervangen door «voorzieningen», waaronder zowel maatwerkvoorzieningen als algemene voorzieningen worden begrepen. Hiermee wordt bereikt dat ook bij de vaststelling van de eigen bijdrage voor algemene voorzieningen rekening kan worden gehouden met het eigen vermogen en inkomen van de cliënt. In het wetsvoorstel is dit niet het geval en beslist de aanbieder van de algemene voorziening zelf over de hoogte van de eigen bijdrage, los van de achtergrond van de cliënt.

Ten tweede worden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur (amvb) niet meer alleen regels gesteld over o.a. de hoogte en manier van invordering voor maatwerkvoorzieningen, maar ook voor algemene voorzieningen. Deze amvb wordt voorgehangen in de Kamer.

Ten derde verrekent het CAK vorderingen op grond van de Wmo met elkaar, zodat deze niet een bepaald, bij amvb vast te stellen, maximum overschrijden. Dit kan tevens worden gedaan met vorderingen op grond van de Awbz (in de toekomst de Wlz). Bij amvb worden hieromtrent nadere regels gesteld. Vanwege de technische aard van deze nadere regels verdient het de voorkeur de normering van de verrekening in lagere regelgeving op te nemen.

Keijzer