Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433841 nr. 104

33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Nr. 104 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN VAN ‘T WOUT

Ontvangen 22 april 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 2.3.6, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef vervalt: de cliënt.

2. Onder a wordt vóór «naar het oordeel» ingevoegd: de cliënt.

3. Onder b wordt vóór «zich gemotiveerd» ingevoegd: de cliënt.

4. Onder c wordt «van goede kwaliteit zijn» vervangen door: veilig, doeltreffend en cliëntgericht worden verstrekt.

Toelichting

Artikel 3.1 bepaalt dat de aanbieder van een voorziening er zorg voor draagt dat de voorziening van goede kwaliteit is. Een aanbieder is een natuurlijke of rechtspersoon die jegens het college gehouden is een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening te leveren. De persoon die met een pgb door de cliënt wordt betaald, heeft jegens deze een verplichting en niet jegens het college. Het wetsvoorstel bepaalt dat het college bij het toekennen van een pgb moet toetsen of de in te kopen ondersteuning van goede kwaliteit is. De indieners van dit amendement vinden het evenwel van belang dat nadrukkelijker tot uiting komt hoever deze toets gaat. Daarom wordt ervoor gekozen de invulling van wat wordt verstaan onder goede kwaliteit, als bedoeld in het tweede lid van artikel 3.1, te expliciteren. Het college moet derhalve, bij het verzoek van de cliënt om hem een pgb te verstrekken, beoordelen of de derde die de ondersteuning zal bieden, dat veilig, doeltreffend en cliëntgericht doet.

Bergkamp Van ‘t Wout