33 801 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Nr. 56 MOTIE VAN HET LID DE GRAAF

Voorgesteld 6 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering plannen heeft om bij «ernstige misdragingen» een sanctie toe te passen bij de verstrekking van bijstandsuitkeringen;

overwegende dat het onderscheid tussen misdragingen en ernstige misdragingen kunstmatig is en toch nog te veel vrijheid laat om misdragingen niet te sanctioneren;

verzoekt de regering, de term «ernstig» te schrappen en met betrekking tot het sanctiebeleid uit te gaan van misdragingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf

Naar boven