33 801 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Nr. 40 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN

Ontvangen 6 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel G een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ga

Aan artikel 19, tweede lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: Het college kan de hoogte van de algemene bijstand tussentijds aanpassen aan de hoogte van het inkomen.

Toelichting

De Wet Werk en Bijstand moet kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Vandaag de dag vinden uitkeringsgerechtigden meestal tijdelijk of parttime werk voordat ze een vaste baan vinden. Om het voor uitkeringsgerechtigden aantrekkelijk te maken om tijdelijke en parttime banen te accepteren moeten gemeenten meer ruimte krijgen om het recht op uitkering af te stemmen op parttime inkomsten.

Voortman

Naar boven