33 801 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Nr. 31 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN SCHOUTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 29

Ontvangen 5 februari 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel A, vervalt: 9a,.

II

Artikel I, onderdeel D, punt 1, onder d (nieuw), komt te luiden:

  • d. Onder verlettering van de onderdelen h en i tot g en h vervalt onderdeel g.

III

In artikel I, onderdeel E, wordt punt 6 als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «twee leden» vervangen door: drie leden.

2. Er worden een lid toegevoegd, luidende:

  • 7. De verplichting, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, is niet van toepassing op de alleenstaande ouder die in het bezit is van een ontheffing als bedoeld in artikel 9a, eerste lid.

IV

Artikel I, onderdeel F, vervalt.

V

In artikel II wordt na onderdeel G een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ga

In artikel 37a wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. De verplichting, bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel f, is niet van toepassing op de alleenstaande ouder die in het bezit is van een ontheffing als bedoeld in artikel 38, eerste lid.

VI

In artikel III wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ca

In artikel 37a wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. De verplichting, bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel f, is niet van toepassing op de alleenstaande ouder die in het bezit is van een ontheffing als bedoeld in artikel 38, eerste lid.

VII

Artikel XVIII, tweede lid, vervalt.

Toelichting

In het wetsvoorstel WWB maatregelen is geregeld dat de vrijstelling van de arbeidsverplichtingen op eigen verzoek van alleenstaande ouders met kinderen jonger dan 5 jaar zou worden geschrapt. Dit amendement regelt dat de huidige ontheffingsfaciliteit van de arbeidsverplichtingen (w.o. sollicitatieplicht) voor alleenstaande ouders met een kind jonger dan 5 jaar in stand blijft. Dat wil dus zeggen dat de nu al bestaande situatie in tact blijft, waardoor alleenstaande ouder met een kind jonger dan vijf jaar op eigen verzoek een ontheffing van de arbeidsverplichting dient te worden verleend. Tevens regelt dit amendement dat het college geen tegenprestatie oplegt aan alleenstaande ouders die de volledige zorg hebben voor een of meer ten laste komende kinderen tot vijf jaar. De IOAW en IOAWZ worden op overeenkomstige wijze aangepast. De extra kosten van deze aanpassingen bedragen € 15 miljoen structureel. Dekking voor deze extra kosten wordt voorzien vanuit de financiële ruimte binnen de Participatiewet. In hoofdstuk 10 (financiële paragraaf) van de Participatiewet is aangegeven dat er sprake is van extra opbrengsten.

Dijkgraaf Schouten

Naar boven