33 801 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN

Ontvangen 24 januari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel I, onderdeel W, onder 1, wordt een zin toegevoegd, luidende: Indien de belanghebbende tijdelijk werk verkrijgt, wordt op een melding om bijstand aan te vragen die aansluitend op de afronding van dat tijdelijk werk wordt gedaan, de periode van vier weken, bedoeld in de vorige zin, verminderd met het gedeelte van deze periode, dat voorafgaand aan de datum waarop het tijdelijk werk is aanvaard, van die periode is verstreken.

Toelichting

De ongewijzigde toepassing van de vierwekentermijn leidt ertoe dat in de gevallen waarin tijdelijk werk wordt aanvaard de vierwekentermijn onverkort herleeft zodra het tijdelijke dienstverband wordt beëindigd. Bijstandsgerechtigden worden hierdoor niet gestimuleerd om tijdelijk werk te accepteren. Regelmatig vloeit uit een tijdelijk dienstverband een vast arbeidscontract voort. Indiener stelt daarom voor om de vierwekentermijn te flexibiliseren in het geval van tijdelijk werk. Onder tijdelijk werk wordt niet alleen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verstaan, maar ook het accepteren van werk dat bijvoorbeeld door tussenkomst van een uitzendbureau wordt aanvaard.

Voortman

Naar boven