33 801 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT

Ontvangen 16 januari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel XVI wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XVIa. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PENSIOENWET POLITIEKE AMBTSDRAGERS

De Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers wordt als volgt gewijzigd:

A

Onder vervanging van de punt aan het slot van artikel 7a, eerste lid, onderdeel c, door een puntkomma, worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

  • d. naar vermogen door Onze Minister opgedragen onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten die worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt;

  • e. te verhuizen, indien dat noodzakelijk is om aangeboden passende arbeid te aanvaarden.

B

Onder vervanging van de punt aan het slot van artikel 52a, eerste lid, onderdeel c, door een puntkomma, worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

  • d. naar vermogen door Onze Minister opgedragen onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten die worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt;

  • e. te verhuizen, indien dat noodzakelijk is om aangeboden passende arbeid te aanvaarden.

C

Onder vervanging van de punt aan het slot van artikel 132a, eerste lid, onderdeel c, door een puntkomma, worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

  • d. naar vermogen door Onze Minister opgedragen onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten die worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt;

  • e. te verhuizen, indien dat noodzakelijk is om aangeboden passende arbeid te aanvaarden.

Toelichting

Dit amendement regelt dat ook oud-politici met een wachtgeldregeling verplicht worden om een tegenprestatie te leveren conform de Wet werk en bijstand. Oud-politici krijgen tevens met dit amendement een plicht opgelegd om te verhuizen om een baan te krijgen of te behouden, zoals deze verplichtingen ook gelden voor uitkeringsgerechtigden. De indiener is van mening dat in dit geval het gezegde «gelijke monniken gelijke kappen» moet gelden. Oud-politici die een regeling van de overheid ontvangen dienen derhalve net als bijstandsgerechtigden aan dergelijke plichten te voldoen.

Karabulut

Naar boven