33 801 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT

Ontvangen 16 december 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel G, vervalt.

Toelichting

Het nieuwe, aangescherpte beleid voor re-integratie- en arbeidsverplichtingen behelst een zeer streng sanctie- en handhavingsregime waarbij gemeenten worden gedwongen een uniforme straf te hanteren van 100% verlaging van de bijstand gedurende drie maanden wanneer belanghebbende bijvoorbeeld niet voldoet aan de nieuwe verplichting om bereid te zijn te verhuizen of 3 uur per dag te reizen. Indiener van dit amendement is van mening dat een dergelijke straf en werkwijze disproportioneel en zeer rigide is voor de uitvoeringspraktijk. Dit kan leiden tot zeer schrijnende maatschappelijke problemen in plaats van deze op te lossen.

Het nieuwe artikel is bovendien overbodig omdat gemeenten reeds over voldoende instrumenten beschikken om kwaadwillige werkweigeraars hard aan te pakken. Door uniforme toepassing van een dergelijke strenge maatregel wordt iedereen over een kam geschoren en zullen zeer kwetsbare mensen uitgesloten worden van het laatste vangnet. Mensen die daarvan afhankelijk zijn om te kunnen voorzien in hun eerste levensbehoeften. Met dit amendement wil indiener voorkomen dat het sociale vangnet en tevens een grondrecht voor mensen en kinderen onbereikbaar wordt en er grote maatschappelijke problemen ontstaan. Dit amendement schrapt tevens de «uitwerking en specificering» van bestaande verplichtingen.

Karabulut

Naar boven