33 801 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT

Ontvangen 16 december 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel T, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel 2 komt te luiden:

  • 2. Het negende lid vervalt.

2. In onderdeel 3 wordt «Onder vernummering van het zesde, zevende en achtste lid tot het derde, vierde en vijfde lid wordt in het vierde lid (nieuw)» vervangen door: In het zevende lid wordt.

Toelichting

Dit amendement regelt dat gemeenten de mogelijkheid behouden om categoriale bijzondere bijstand te verstrekken aan ouderen, chronisch zieken en gehandicapten en ouders van schoolgaande kinderen. De indiener is van mening dat ouderen, chronisch zieken en gehandicapten en mensen met kinderen die in armoede leven op lokaal niveau inkomensondersteuning verdienen. Diverse maatregelen van het Kabinet zijn een aanslag op de huishoudportemonnee van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten en gezinnen met kinderen. Daarbij komt nog dat ouderen en chronisch zieken en gehandicapten relatief hogere kosten voor zorg hebben. Het aantal kinderen in armoede groeit, terwijl steeds meer bezuinigingen hen raken. Het is derhalve meer dan wenselijk dat groepen op lokaal niveau financieel enigszins worden ondersteund ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Bovendien zorgt het schrappen van categoriale bijzondere bijstand voor bureaucratisering en aanzienlijk hogere uitvoeringskosten voor gemeenten. Indiener is van mening is dat die schaarse middelen echt beter besteed kunnen worden voor armoedebestrijding en sociale voorzieningen.

Karabulut

Naar boven