33 726 Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten

Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 141

Ontvangen 22 januari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel XVII wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XVIII

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zendt in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid binnen drie jaar na de inwerkingtreding als bedoeld in artikel XVII, eerste lid, van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Met dit amendement wordt een evaluatie van de wet mogelijk gemaakt. Eén van de redenen voor het wetsvoorstel is dat de huidige regelingen ongericht zijn. De indiener vindt evaluatie van de mate waarin na deze wijzigingen de middelen wel bij de beoogde doelgroep terecht komen op zijn plaats.

Voortman


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de toelichting.

Naar boven