33 716 Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)

Nr. 26 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 6 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er bijna 400.000 kinderen opgroeien in armoede;

overwegende dat een inkomensafhankelijke kinderbijslag, waarbij ouders met een lager inkomen meer kinderbijslag ontvangen dan ouders met een hoger inkomen, de koopkracht van ouders en kinderen gericht kan ondersteunen en een bijdrage kan leveren aan het bestrijden van armoede onder kinderen;

verzoekt de regering, de kinderbijslag inkomensafhankelijk te maken en hiertoe een voorstel naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Naar boven